Rozmiar: 58248 bajtów
Statut szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Procedury
Projekt edukacyjny
 
Aktualizacja 23 października 2016r.
na podstawie uchwały RP 23/2015/2016 z dnia 22.08.2016r.
  ROZDZIAŁ VII - Wewnątrzszkolne ocenianie
    • Wymagania edukacyjne
    • Ocenianie i klasyfikowanie
    • Ocena z zajęć edukacyjnych
    • Ocena zachowania
    • Promowanie
    • Egzamin gimnazjalny
    • Umowa nauczyciel - uczeń
    • Sposoby informowania rodziców
     i uczniów o osiągnięciach edukacyjnych
  ROZDZIAŁ VIII - Rodzice
  ROZDZIAŁ IX - Zasady organizowania wycieczek       szkolnych
  ROZDZIAŁ X - Majątek i gospodarka finansowa
  ROZDZIAŁ XI - Postanowienia przejściowe i       końcowe
   
 
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015r. – D.U. z 2015 poz. 2156 z późn. zm)

 

Rozdział I

NAZWA SZKOŁY

 

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę:
 2. Gimnazjum imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach.

 3. Siedziba szkoły mieści się w:
 4. Psarach przy ul. Szkolnej 32

  (kod pocztowy 42-512)

 5. Gimnazjum w Psarach jest szkołą publiczną.

 

§ 2

Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

§ 3

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. Może też być używany czytelny skrót nazwy.

 

§ 4

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Psary.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 5

 1. Szkoła, na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w ramach przyjętego programu wychowawczego oraz przedmiotów podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju i realizuje następujące cele i zadania:
  1. Wspieranie rozwoju ucznia, kształcenie jego samodzielności intelektualnej i umożliwianie dokonywania wyborów edukacyjnych odpowiednich do jego uzdolnień i osiągnięć.
  2. Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności stosownie do jego rozwoju i zdolności.
  3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia, zachęcanie do samokształcenia.
  4. Ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowanie swojego miejsca w społeczeństwie oraz przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych.
  5. Ułatwianie uczestnictwa w kulturze.
  6. Rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi.
  7. Ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania.
  8. Stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności.
  9. Kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności.
  10. Zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych.
  11. Poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia, profilaktyką zaburzeń.
  12. Uwrażliwienie wychowanków na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
  13. Poszerzanie zainteresowań tematami kulturowymi, odkrywanie wspólnych europejskich korzeni.
  14. Popularyzowanie działalności proeuropejskiej w środowisku
  15. Umacnianie w uczniach poczucia więzi ze szkołą, regionem, narodem, kulturą i tradycją.
  16. Stwarzanie warunków do świadomego wyboru przyszłego zawodu.
 2. Szkoła zapewnia opiekę, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji, poszanowania praw dziecka i ucznia, warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez:
  1. realizację programów wychowawczo - profilaktycznych,
  2. współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, placówkami systemu opieki, policją, instytucjami i stowarzyszeniami społecznymi,
  3. udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  4. popularyzowanie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów wiedzy z zakresu praw rozwoju i potrzeb psychicznych człowieka,
  5. eliminowanie z procesu dydaktycznego nadmiernych sytuacji stresowych,
  6. różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech psychicznych i możliwości ucznia,
  7. wprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach pierwszych,
  8. organizowanie, w miarę potrzeby, opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ułatwienie im wywiązywania się z podstawowych obowiązków szkolnych.
 3. W szkole w celu zapewnienia realizacji zadań, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, opracowane są: program wychowawczy i szkolny program profilaktyki przyjmowane opiniującą uchwałą rady pedagogicznej i zatwierdzane przez radę rodziców
 4. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły dostosowuje się do wieku uczniów, ich możliwości oraz potrzeb środowiska.
 5. W szkole obowiązują następujące zasady i formy sprawowania opieki nad uczniami:
  1. w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli lub pod nadzorem osób do tego upoważnionych
  2. uczeń ma prawo do opieki nauczyciela podczas przerw, między zajęciami szkolnymi, realizowanej w formie dyżurów nauczycielskich opracowanych wg tygodniowego harmonogramu.
  3. zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy.
  4. uczniowie objęci dowozem organizowanym przez Gminę mają prawo do opieki nauczyciela w autobusie szkolnym.
  5. uczeń zostaje zwolniony z lekcji przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły (w razie nieobecności wychowawcy) po okazaniu pisemnej prośby rodzica (prawnego opiekuna). Podstawą do wyjścia ucznia ze szkoły jest posiadanie przez niego stosownego, opracowanego przez szkołę zezwolenia podpisanego przez wychowawcę lub dyrektora szkoły i okazanie go woźnej.
  6. w przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor lub jego zastępca może podjąć decyzję o wcześniejszym zwolnieniu uczniów z zajęć lekcyjnych, po uprzednim wcześniejszym zawiadomieniu rodziców lub prawnych opiekunów
  7. o zasadach i formach zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych informuje się rodziców (opiekunów prawnych) na początku roku szkolnego.
  8. dla uczniów dojeżdżających lub pozostających w szkole ze względu na czas pracy rodziców zapewnia się opiekę w formie zajęć świetlicowych
 6. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza szkołą, poprzez:
  1. realizację przez nauczycieli zadań nauczycieli zapisanych w §31 i §32 niniejszego statutu.
  2. opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych, który uwzględnia:
   1. równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,
   2. różnorodność zajęć w każdym dniu,
   3. niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program nauczania tego wymaga.
  3. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z regulaminem dyżurów
  4. Zasady organizacyjno - porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustanawia osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły, dzieląc szkołę na rejony:
   1. szkoła - korytarz górny,
   2. szkoła - korytarz dolny,
   3. szkoła - korytarz przy szatniach
   4. segment sportowy
   5. świetlica szkolna
   6. latem - podwórko
  5. Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godz. 7:30, a kończą po ostatniej przerwie lekcyjnej
  6. Przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy.
  7. Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych
  8. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami.
  9. Obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny.
  10. Uświadamianie uczniom zagrożeń ( agresja, przemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie.
  11. Kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie.
  12. Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
  13. Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.
  14. Ogrodzenie terenu szkoły.
  15. Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
  16. Zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.
  17. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii.
  18. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych.
  19. Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się siatką lub w inny skuteczny sposób. Wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności pokoju nauczycielskiego, laboratoriów, warsztatów szkolnych, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchni w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
  20. Udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów.
  21. Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
  22. Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły.
  23. Przeszkolenie, zwłaszcza nauczycieli prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 7. Szczegółowe zasady organizacyjno -porządkowe pełnienia dyżurów przez nauczycieli w szkole zawiera regulamin dyżurów.
 8. W szkole obowiązują następujące formy sprawowania opieki nad niektórymi uczniami :
  1. szkoła organizuje zajęcia integracyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego lub pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznej,
  2. szkoła otacza specjalną troską - w miarę swoich możliwości - uczniów posiadających orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno - pedagogicznej, a w szczególności zapewnia:
   • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,
   • odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,
   • realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
   • zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb,
   • integrację ze środowiskiem rówieśniczym,
   • nauczanie indywidualne zorganizowane w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zaleconych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Zajęcia w ramach nauczania indywidualnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym lub w placówce opiekuńczej.
  3. szkoła otacza - w miarę swoich możliwości - opieką uczniów znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach rodzinnych lub losowych,
  4. zapewnia niezbędną pomoc dydaktyczną,
  5. wskazuje trudną sytuację ucznia odpowiednim instytucjom pomocy społecznej, a w szczególności wnioskuje o zapomogi i zasiłki.
 9. Szkoła zapewnia integrowanie uczniów niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym ze środowiskiem społecznym.

 

§ 6

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy, pracą którego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora.
 3. W szkole działają zespoły przedmiotowe: humanistyczny, matematyczny, przyrodniczy, języków obcych i wychowania fizycznego, których zadaniem min. jest
  1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, konstruowania ścieżek międzyprzedmiotowych, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
  2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania,
  3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,
  4. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole programów autorskich i innowacyjnyc,.
  6. wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.
 4. W szkole powołany jest zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą: pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego, wszyscy wychowawcy, specjaliści np. socjoterapeuta oraz nauczyciel etyki i religii.

 

§ 7

Szkoła prowadzi działalność innowacyjną oraz włącza w szkolny zestaw programów programy autorskie na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 8

 1. Szkoła organizuje dla uczniów zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, w tym kółka zainteresowań i zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.
 2. Na realizację zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych przeznacza się godziny do dyspozycji dyrektora lub godziny zajęć pozalekcyjnych zgodnie z art. 42 KN.
 3. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych. W szczególności:
  1. umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad i zawodów sportowych
  3. nawiązuje współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;
  4. organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły;
  5. stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

 

§ 8a

 1. Gimnazjum udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
  1. z niepełnosprawności;
  2. z niedostosowania społecznego;
  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  4. ze szczególnych uzdolnień;
  5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  6. z zaburzeń komunikacji językowej;
  7. z choroby przewlekłej;
  8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  9. z niepowodzeń edukacyjnych;
  10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1. rodzicami uczniów;
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. innymi szkołami;
  5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
  1. ucznia;
  2. rodziców ucznia;
  3. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
  4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
  5. dyrektora szkoły;
  6. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
  7. pomocy nauczyciela;
  8. pracownika socjalnego;
  9. asystenta rodziny;
  10. kuratora sądowego.
 9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  4. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej ;
  5. porad i konsultacji.
 10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.
 12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 13. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.
 14. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:
  1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym: doradztwo edukacyjnozawodowe; rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 15. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub inny specjalista udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym wychowawcę klasy. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 16. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w ust.9 wychowawca klasy przy współpracy z dyrektorem, planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form
 17. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w ust.8
 18. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną szkole wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.
 19. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa w ust.9 – także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 20. Pracą zespołu koordynuje wychowawca klasy lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły
 21. Do zadań zespołu należy:
  1. dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnia psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną;
  2. na podstawie oceny, o której mowa w pkt.1 opracowanie, wg odrębnych przepisów, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, zwanego „programem”, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
  3. dokonywanie, nie rzadziej niż raz w roku, okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi i modyfikowanie, w miarę potrzeb, programu.
 22. Zespół może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej także na podstawie informacji zawartych w karcie indywidualnych potrzeb ucznia przekazanej przez szkołę, do której uczeń uczęszczał.
 23. 23. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowywaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 21pkt.3. Rodzice ucznia, na swój wniosek, mogą otrzymać kopie programu.
 24. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w ust. 17 dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 25. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- -pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty.
 26. Zespół udzielający uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym wnioski do dalszej pracy z uczniem. Dokonując oceny, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 27. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
 28. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracą zespołu.
 29. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu. O terminie spotkania zespołu informuje ich dyrektor szkół. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
  1. na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
  2. na wniosek rodzica ucznia - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
 30. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.
 31. Do zadań logopedy w szkole należy:
  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 32. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto:
  1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  3. prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
  4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
  5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  6. wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 33. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

§ 9

 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Psarach oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 2. Szkoła współpracuje z placówkami kulturalno - oświatowymi z terenu gminy oraz lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami.

 

 

§ 9a

 1. Szkoła zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz.811)

 

Rozdział III

ORGANY SZKOŁY

 

§ 10

 1. Organami szkoły są :
  1. dyrektor szkoły,
  2. rada pedagogiczna,
  3. rada rodziców
  4. samorząd uczniowski.

 

§ 11

Dyrektor Szkoły

 1. Dyrektor szkoły - zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o systemie oświaty - kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, poprzez:
  1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
  2. przewodniczenie radzie pedagogicznej
  3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętej w ramach ich kompetencji stanowiących i opiniujących;
  5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;
  6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
  7. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 2. Zadania szczegółowe dyrektora szkoły:
  1. opracowywanie dokumentów programowo - organizacyjnych
  2. opracowywanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły;
  3. przyjmowanie uczniów do szkoły oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej
  4. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
  5. pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
  6. organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej;
  7. współdziałanie z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;
  8. dbałość o powierzone mienie szkoły;
  9. poszerzanie bazy materialno - technicznej oraz opracowywanie projektu budżetu szkoły;
  10. wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły;
  11. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Szkoły - zgodnie z odrębnymi przepisami;
  12. premiowanie i nagradzanie pracowników - zgodnie z przyjętym trybem nagradzania i premiowania;
  13. dokonywanie formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;
  14. decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowaniu;
  15. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego;
  16. rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami;
  17. przestrzeganie postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar wobec uczniów;
  18. właściwa organizacja i przebieg egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w szkole;
  19. ustalanie na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
  20. podawanie corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
  21. ustalanie szczegółowych zasad korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów;
  22. wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;
  23. organizowanie zajęć określonych w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty;
  24. realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  25. dopuszczanie do użytku szkolnego w danej szkole, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;
 3. Dyrektor szkoły odpowiada przed władzami zwierzchnimi za:
  1. poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania oraz opiekę nad młodzieżą;
  2. zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu;
  3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowanych poza szkołą;
  4. stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych;
  5. celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły;
  6. prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej - zgodnie z odrębnymi przepisami;
  7. pieczęcie i druki ścisłego zarachowania.
 4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwał dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz kuratora oświaty. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja kuratora oświaty jest ostateczna.

 

§ 12

Zastępca dyrektora

 1. Dyrektor szkoły proponuje spośród członków rady pedagogicznej osobę, której organ prowadzący powierza, pełnienie funkcji zastępcy dyrektora.
 2. Do zadań zastępcy dyrektora należy:
  1. Zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności
  2. W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora szkoły dysponowanie środkami finansowymi szkoły
  3. Planowanie tygodniowego rozkładu zajęć oraz doraźnych zastępstw
  4. Wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli
  5. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora.

 

§ 13

Rada Pedagogiczna

 1. Radę pedagogiczną - zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o systemie oświaty - tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie zebrań.

 3. Zebrania rady mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy rady rodziców albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Mogą to być:

  1. pracownicy administracyjni i obsługi gimnazjum;
  2. przedstawiciele rady rodziców;
  3. przedstawiciele samorządu uczniowskiego i młodzieżowych organizacji społecznych działających na terenie gimnazjum;
  4. pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno - lekarskiej nad uczniami;
  5. przedstawiciele zakładów pracy z którymi gimnazjum współpracuje;
  6. przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych i oświatowych czy pedagogicznych;
 5. Rada obraduje:
  1. na zebraniach plenarnych;
  2. w powołanych przez siebie komisjach.
 6. Zebrania plenarne organizowane są:
  1. przed rozpoczęciem roku szkolnego;
  2. w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów;
  3. po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych;
  4. w miarę bieżących potrzeb;
  5. w celu doskonalenia wewnątrzszkolnego nauczycieli.
 7. Uchwały rady pedagogicznej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków w sposób jawny lub tajny.
 8. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Protokół w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów. Protokół wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym spotkaniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. Fakt przeczytania protokołu odnotowywany jest podpisem pod protokołem.
 9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 10. Księgi protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zatrudniających nauczycieli.
 11. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o systemie oświaty - należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie:
   1. zatwierdzenie planu pracy rozwoju placówki po zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd uczniowski;
   2. zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
   3. innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz programów autorskich w szkole;
   4. ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
   5. nowelizacji statutu;
   6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
 12. Rada pedagogiczna ma prawo do opiniowania:
  1. programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki
  2. arkusza organizacyjnego szkoły;
  3. tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole;
  4. projektu planu finansowego szkoły;
  5. wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  6. wniosków dyrektora o przyznaniu nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.
  7. wszystkich innych spraw dotyczących szkoły;
  8. występowania z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora lub społecznego zastępcy dyrektora
  9. delegowania jednego przedstawiciela do Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
  10. zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym
  11. wprowadzania dodatkowych zajęć edukacyjnych na podstawie art.64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

§ 14

Rada Rodziców

 1. Rodzice - zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o systemie oświaty - mają prawo do wyłonienia reprezentacji rady rodziców.
 2. Rada rodziców uchwala:
  1. regulamin swojej działalności, w tym wewnętrzną strukturę i tryb pracy, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i prezydium,
  2. w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
  3. w porozumieniu z rada pedagogiczną szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Reprezentacja rodziców przyjęła nazwę: Rada Rodziców przy Gimnazjum w Psarach.
 4. Rada rodziców ma prawo występowania do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich spraw szkoły.
 5. Posiedzenia rady rodziców odbywają się co najmniej dwa razy w semestrze.
 6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców w szczególności:
  1. pobudza i organizuje różne formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
  2. posiada znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych szkoły, oraz wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Wyraża i przekazuje opinie na temat Planu Wychowawczego Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Planu Rozwoju Szkoły;
  3. wyraża i przekazuje, w formie uchwał bądź pisemnych opinii, opinie na temat pracy szkoły, a w szczególności:
   • projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
   • programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole;
   • podjęcia działalności organizacji i stowarzyszeń, których statutowym celem jest działalność wychowawcza lub wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
   • zapisów w statucie szkoły;
   • pracy nauczycieli kończących staż na kolejne stopnie awansu zawodowego;
   • propozycji dyrektora szkoły zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
   • wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art.64 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
  4. współdziała w zapobieganiu zjawisk patologii społecznej w szkole;
  5. może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł - zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 7. Deleguje jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
 8. Rada rodziców używa na zewnątrz pieczęci o treści:
Rada Rodziców
Gimnazjum w Psarach
42-512 Psary, Szkolna 32

 

§ 15

Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd uczniowski - zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o systemie oświaty - tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Samorząd uczniowski określa regulamin swojej działalności uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin wymieniony w ust. 2 statutu - organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Rada Pedagogiczna proponuje kandydatów na opiekuna, który jest doradcą i służy pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun wybierany jest w głosowaniu tajnym przez ogół uczniów spośród zaproponowanych kandydatów.
 5. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swego samorządu lub odwołania go, jeśli nie spełniałby swoich funkcji lub spełniał je źle.
 6. Samorząd uczniowski ma prawo przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły lub radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
  6. prawo proponowania dyrektorowi szkoły kandydata na opiekuna Samorządu.
 7. W Gimnazjum w Psarach powołuje się Rzecznika Praw Ucznia; Rzecznika Praw Ucznia wybiera samorząd uczniowski w trybie określonym w regulaminie samorządu uczniowskiego. Czas kadencji Rzecznika Praw Ucznia jest również określony w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. Rzecznik Praw Ucznia pełni swoją funkcję społecznie.
 8. Rzecznik Praw Ucznia może występować w imieniu uczniów, chroniąc ich prawa oraz podejmować się mediacji we wszelkich spornych sprawach miedzy uczniami, a nauczycielami lub dyrekcją szkoły.

 

§ 16

 1. Organy szkoły zapewniają bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach określonych prawem.
 2. Określa się zasady współdziałania poszczególnych organów szkoły w granicach swoich kompetencji określonych prawem:
  1. zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania w granicach kompetencji określonych ustawą i statutem;
  2. wspólne rozwiązywanie problemów i omawianie ich na radzie pedagogicznej;
  3. zapewnienie przepływu bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach, poprzez:
   1. organizowanie zebrań wychowawcy z klasową radą rodziców, klasową radą uczniów,
   2. organizowanie spotkań dyrektora z radą rodziców i samorządem uczniowskim,
   3. organizowanie apeli szkolnych.
 3. W sporach pomiędzy organami szkoły decyduje dyrektor szkoły. Umożliwia się uczestnictwo rady rodziców i samorządu uczniowskiego w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.
 4. W przypadku braku porozumienia między organami szkoły decyduje organ prowadzący szkołę, natomiast w sporach dotyczących nadzoru pedagogicznego decyduje Kurator Oświaty w Katowicach.

 

§ 17

Zasady rozwiązywania konfliktów

 1. W sprawach spornych prowadzi się mediacje na terenie szkoły, aż do rozwiązania konfliktu.
 2. Mediatorem może być :
  1. wychowawca klasy w sporach między:
   1. uczniami;
   2. uczniem i nauczycielem przedmiotu;
   3. rodzicem i nauczycielem przedmiotu.
  2. pedagog szkolny w sporach między:
   1. uczniami;
   2. uczniem i nauczycielem przedmiotu, jeżeli mediacja wychowawcy nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu;
   3. uczniem i wychowawcą.
  3. Dyrektor lub z jego upoważnienia społeczny zastępca w konfliktach między:
   1. uczniami, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do rozwiązania konfliktu;
   2. uczniem i nauczycielem lub wychowawcą, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do rozwiązania konfliktu;
   3. nauczycielami;
   4. nauczycielem a innym pracownikiem szkoły.
 3. Sprawy sporne między dyrektorem a pracownikiem szkoły rozpatrywane są przez:
  1. Radę pedagogiczną na posiedzeniu prowadzonym przez społecznego zastępcę, lub wyznaczonego nauczyciela,
  2. Organ prowadzący szkołę, jeżeli na terenie szkoły nie uda się rozwiązać konfliktu.

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 18

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 19

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników z wyszczególnieniem ich stopnia awansu zawodowego i kwalifikacji, liczbę stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 20

 1. Dyrektor szkoły opracowuje wieloletni plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
 2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN dyrektor szkoły powołuje szkolnego lidera WDN.

 

§ 21

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Oddział liczy średnio 25 uczniów, ale nie mniej niż 16 uczniów.

 

§ 21a

 1. W szkole zorganizowane jest nauczanie dla uczniów niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym, tworzonym w porozumieniu z organem prowadzącym na następujących zasadach:
  1. Do oddziału integracyjnego przyjmowani są uczniowie na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
  2. Naukę w oddziale integracyjnym prowadzą nauczyciele przedmiotów we współpracy z nauczycielem wspomagającym posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
  3. Warunki organizowania, kształcenia, wychowania i opieki w oddziale integracyjnym określają odrębne przepisy.
 2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20 uczniów w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 3. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale integracyjnym występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów można obniżyć do 14 uczniów.
 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w punkcie 2 i 3.

 

§ 22

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 23

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Przerwy śródlekcyjne trwają od 5 - 15 min. wg ustalonego harmonogramu.

 

§ 24

 1. Oddział dzieli się na grupy w nauczaniu języków obcych oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia przez uczniów ćwiczeń laboratoryjnych, praktycznych wg odrębnych przepisów.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 uczniów i nie więcej niż 26 uczniów.

 

§ 25

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe: zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, nauczanie języków obcych, informatyka a także koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadania przez szkołę środków budżetowych, dobrowolnych wpłat rodziców, dotacji z budżetu gminy i wpłat sponsorów.
 3. Liczbę uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§ 26

 1. Gimnazjum przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych, kształcących się nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 powinno ściśle określać sposób wynagradzania nauczycieli prowadzących praktyki pedagogiczne.

 

§ 27

 1. W szkole działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej ( ICIM).
 2. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, wypełnianiu zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz upowszechnianiu wiedzy o regionie.
 3. Biblioteka udostępnia swe zbiory uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły na zasadach określonych regulaminem biblioteki.
 4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
  1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
  2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę
  3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.
  4. dostęp do Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
 5. Godziny pracy biblioteki, umożliwiające dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, są zatwierdzane na odbywających się przed rozpoczęciem roku szkolnego corocznych konferencjach plenarnych rady pedagogicznej.
 6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodzieży, kształtowanie i pogłębianie jej kultury literackiej poprzez indywidualne rozmowy, udzielanie porad, informacji bibliotecznych, doradztwo w sprawach czytelnictwa - doboru lektury, propagowanie nowości wydawniczych i bibliotecznych,
  2. wdrażanie młodzieży do korzystania z różnych źródeł informacji poprzez przeprowadzanie lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, organizowanie wycieczek do bibliotek naukowych,
  3. pomaganie uczniom w uczeniu się i samokształceniu poprzez ukierunkowanie samodzielnej pracy w czytelni, przygotowanie bibliograficznych zestawów tematycznych oraz pomoc w doborze literatury popularnonaukowej,
  4. współpraca z nauczycielami, udzielanie im pomocy w doskonaleniu zawodowym i dokształcaniu się, popularyzowanie się grona pozycji z zakresu oświaty i wychowania, dydaktyki i metodyki danego przedmiotu, zaprenumerowanie i przekazywanie im czasopism metodycznych, informowanie wychowawców o czytelnictwie uczniów,
  5. troska o stan merytoryczny i techniczny księgozbioru, wyrażająca się w gromadzeniu, opracowywaniu, konserwacji i selekcji zbiorów,
  6. poszerzenie zbiorów bibliotecznych o nieksiążkowe nośniki informacji (videoteka, taśmoteka, płytoteka) i zapewnianie możliwości wykorzystania ich w czytelni,
  7. modernizacja warsztatu informacyjnego przez zastosowanie technicznych nośników informacji,
  8. prowadzenie sprawozdawczości bibliotecznej: dziennej i okresowej statystyki wypożyczeń, dokumentacji udzielonych porad, ewidencji wypożyczeń międzybibliotecznych,
  9. troskę o estetykę pomieszczeń biblioteki,
  10. współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Psarach,
  11. gromadzenie, wypożyczanie i udostępnianie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.

 

§ 28

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. Do zadań świetlicy należy:
  1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej,
  2. ujawnienie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
  3. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
  4. upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
  5. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
  6. współdziałanie uczestników świetlicy z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeby z placówkami upowszechnienia kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku,
  7. organizowanie zajęć opiekuńczych dla uczniów, którzy oczekują na autobus szkolny,
  8. Organizowanie, w miarę potrzeb, zajęć resocjalizacyjnych z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.
 2. W szkole istnieją kluby młodzieżowe: Klub Europejski oraz Uczniowski Klub Sportowy, których działalność określają statuty ich działalności.
 3. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony ich przed patologią społeczną oraz demoralizacją w szkole wprowadza się następujące środki zapobiegawcze:
  1. monitoring wyjść uczniów ze szkoły /kartki zwolnień wypisywane przez wychowawcę/,
  2. monitoring pedagoga szkolnego miejsc najbardziej zagrożonych,
  3. zamykanie szatni na czas zajęć lekcyjnych,
  4. dyżur woźnej przy drzwiach wejściowych,
  5. zakaz wejścia na teren szkoły osobom postronnym,
  6. wyposażenie komputerów w specjalne programy blokujące dostęp do stron internetowych rozpowszechniających niepożądane treści,
  7. na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i urządzeń odtwarzających. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zaginione telefony i inne pozostawione wartościowe przedmioty.

 

§ 29

 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:
  1. sale do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  2. bibliotekę,
  3. gabinet pielęgniarki szkolnej,
  4. gabinet pedagoga szkolnego,
  5. salę gimnastyczną,
  6. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
  7. szatnie,
  8. świetlicę, wykorzystywaną także jako jadalnię

 

Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 30

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz, w miarę potrzeb i posiadanych środków, pracowników technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasada zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników szczegółowo ustala regulamin pracy.

 

§ 31

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do szczegółowych zadań nauczycieli należy:
  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych ujętych planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły,
  2. rozwijanie indywidualnych sił i możliwości twórczych jednostki,
  3. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu do Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka oraz dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
  4. rytmiczne, bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów, sprawiedliwe traktowanie podopiecznych, uzasadnianie oceny i podanie sposobu uzupełnienia zauważonych braków,
  5. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów,
  6. dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny, dążenie do wzbogacenia bazy szkolnej i swego warsztatu pracy,
  7. doskonalenie swych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, korzystanie z różnych ofert placówek doskonalenia nauczycieli, współpraca z nauczycielami - doradcami metodycznymi,
  8. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań naukowych, społeczno - politycznych i kulturalnych,
  9. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech psychicznych i możliwości ucznia,
  10. eliminowanie z procesu dydaktycznego nadmiernych sytuacji stresowych,
  11. wywiązywanie się z przydzielonych dodatkowych czynności oraz dyżurów na przerwach,
  12. systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia przydzielonych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ich realizowanie zgodnie z tygodniowym rozkładem,
  13. indywidualne kontakty z rodzicami,
  14. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, systematyczne uzupełnianie dziennika elektronicznego, opracowywanie właściwego rozkładu materiału - planu wynikowego, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów,
  15. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
  16. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze,
  17. dokonywanie wyboru podręczników z listy MEN i proponowanie programu nauczania opracowanego samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami dostosowanymi do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony,
  18. uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
  19. Uczestniczenie w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  20. Rozpoznawanie odpowiednio indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

 

§ 32

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania w gimnazjum.
 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
  1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań,
  2. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania,
  3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami,
  4. wnikanie w fizyczną i psychiczną stronę życia wychowanka, w pracę ucznia nad samodoskonaleniem,
  5. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce,
  6. organizowanie życia codziennego wychowanków, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą,
  7. realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy,
  8. czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu,
  9. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce,
  10. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
  11. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy,
  12. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału,
  13. wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami - życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich
  14. podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach,
  15. nawiązywanie z wychowankami bliskich, bezpośrednich kontaktów, okazywanie im życzliwości i zaufania (czemu służą zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, biwaki, rajdy, obozy wakacyjne, zimowiska),
  16. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów,
  17. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru,
  18. wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą,
  19. współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów,
  20. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.
 4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
  1. prowadzi dziennik elektroniczny i arkusze ocen,
  2. sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy,
  3. nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego,
  4. wypisuje świadectwa szkolne,
  5. wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.
 5. Wychowawca ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową radą rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
 6. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
  1. Zasadami postępowania w razie zauważenia ognia,
  2. Sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,
  3. Z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,
  4. Zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
 7. Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach nauki zapoznać uczniów z rozkładem szkoły i jej organizacją.
 8. Wychowawca jest koordynatorem zespołu, powołanego do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 9. Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, u którego stwierdzono potrzebę objęcia go pomocą.

 

§ 33

Zadania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
w zakresie bezpieczeństwa uczniów

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu bhp i p/poż.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:
  1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,
  2. aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru.
  3. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych,
  4. dbania, by uczniowie nie śmiecili, brudzili, dewastowali ściany, ławki i inne urządzenia szkolne oraz by nie niszczyli roślin,
  5. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych,
  6. egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw,
  7. niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły - szczególnie w toaletach szkolnych.
  8. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku,
 4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub społecznego zastępcy.
 5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
 6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
 7. Nauczyciel zapoznaje uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
 8. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
 9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
 10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
 11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w szkole.
 12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
  1. ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
  2. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki.
  3. W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek, powiadomić dyrektora szkoły.
  4. Nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu.
  5. Po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów.
  6. Uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo.
  7. Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury.
  8. Nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
 13. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszelkie przejawy zachowania stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia uczniów i informowania o tym nauczycieli.
 14. Pracownicy obsługi (woźna, sprzątaczki) maja obowiązek:
  1. informować dyrektora bądź nauczyciela o wszelkich zauważonych zagrożeniach bezpieczeństwa i życia ucznia,
  2. wspomagać nauczycieli w wykonywaniu przez nich zadań związanych z bezpieczeństwem ucznia i w trakcie przerw również przebywać na korytarzach szkolnych,
  3. w szczególnie uzasadnionych sytuacjach udzielać pomocy w pracy nauczycielowi dyżurującemu.
 15. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć prowadzonych na terenie szkoły odpowiadają organizatorzy zajęć, rodzice i opiekunowie.
 16. Dyrektor dla efektywniejszego zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole powierza zadania szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa pedagogowi szkolnemu w ramach czynności dodatkowych. Do jego zadań należy::
  1. integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców, innych pracowników szkoły) w zakresie bezpieczeństwa,
  2. koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego planu pracy szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktyki; wdrażanie i dostosowanie do specyfiki szkoły procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.
  3. promowanie problematyki bezpieczeństwa w szkole,
 17. Dyrektor zadania koordynatora działań w zakresie bezpieczeństwa może powierzyć, w ramach czynności dodatkowych innemu nauczycielowi.

 

§ 34

 1. W celu umożliwienia rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów kontaktu z wychowawcą i innymi nauczycielami:
  1. wychowawca przynajmniej dwa razy w okresie zwołuje zebranie rodziców (prawnych opiekunów);
  2. dyrektor opracowuje i podaje do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową szkoły harmonogram konsultacji nauczycielskich w danym roku szkolnym, w ramach którego rodzice mają możliwość kontaktu z wszystkimi uczącymi;
  3. wychowawca ustala inne możliwości kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) np. podczas konsultacji, po swoich zajęciach, "okienkach", telefonicznie itp.
 2. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad uczniami.
 3. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych.
 4. Formy takiej pomocy to:
  1. spotkanie wychowawcy z dyrekcją i pedagogiem szkolnym;
  2. szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej z udziałem specjalistów;
  3. konferencje metodyczne oraz spotkania i kursy zewnętrzne.
 5. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na pisemny wniosek wszystkich rodziców danej klasy złożony przez oddziałową radę rodziców.

 

§ 35

 1. Szkoła dla efektywniejszej realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych zatrudnia pedagoga.
 2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,,
  2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  3. podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  4. udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
  5. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia zawodu,
  6. wspieranie działań opiekuńczo - wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
  7. organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  8. zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji Praw Dziecka i Konwencji Praw Człowieka,
  9. ścisła współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz placówkami systemu opieki społecznej.
  10. gromadzenie, w indywidualnej teczce, dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentacji badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, doradcę zawodowego, lekarza lub inne uprawnione osoby,
  11. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
  12. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
  13. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  14. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Rozdział VI

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 36

 1. Nauka w zakresie gimnazjum jest obowiązkowa.
 2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum.
 3. Dla kandydatów do grup o rozszerzonym zakresie nauki języka angielskiego przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez zespół przedmiotowy nauczycieli języków obcych i zatwierdzony przez radę pedagogiczną.
 4. Dyrektor szkoły co rok powołuje dwóch nauczycieli do komisji rekrutacyjnej, która dokonuje przydziału uczniów do poszczególnych klas pierwszych.
 5. Przydział do klas odbywa się według następujących zasad:
  1. chętnych do klas realizujących programy autorskie przydziela się wg zgłoszeń,
  2. w zespole klasowym łączy się uczniów z różnych środowisk,
  3. w zespole klasowym łączy się uczniów o zróżnicowanych wynikach i osiągnięciach (poza klasami realizującymi rozszerzony zakres nauki języka angielskiego).
 6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów może przyjąć absolwenta szkoły podstawowej spoza obwodu gimnazjum w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami (średnia ilość uczniów w klasie nie może przekroczyć 30). O kolejności przyjmowania uczniów spoza obwodu, w ramach wolnych miejsc, decyduje średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz ilość punktów uzyskanych podczas sprawdzianu.
 7. Rada pedagogiczna może wnioskować do dyrektora o przeniesienie do szkoły dla dorosłych, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, ucznia, który ukończył 16 lat, a w przypadku Ochotniczych Hufców Pracy - 15 lat, jeżeli uczeń ten ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum.
 8. Rada pedagogiczna może wnioskować do dyrektora szkoły o skreślenie z listy uczniów osoby, które ukończyły 18 lat życia i nie realizują obowiązku szkolnego.
 9. Na wniosek rodziców dyrektor, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązek nauki poza szkołą.
 10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 9, może być wydane, jeżeli:
  1. wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
  2. do wniosku dołączono:
   1. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
   2. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
   3. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.
 11. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie ze statutem szkoły, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
 12. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977).
 13. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.
 14. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:
  1. na wniosek rodziców;
  2. jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c;
  3. w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.
 15. Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna, mogą uczyć się drugiego języka obcego w wymiarze ustalonym dla oddziału, do którego uczęszczają.

 

§ 37

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
  3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania jego godności,
  4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
  5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów
  7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
  8. zapoznania się z kryteriami oceniania i wymaganiami stawianymi przez uczących,
  9. uzyskiwania informacji o poczynionych postępach i przewidywanych stopniach,
  10. składania egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego, zgodnie z obowiązującym prawem,
  11. pomocy w przypadku trudności w nauce, szczególnie gdy wynikają one z dłuższej nieobecności w szkole spowodowanej sytuacją rodzinną lub zdrowotną,
  12. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
  13. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
  14. korzystania z biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
  15. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
  16. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  17. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
  18. uczeń osiągający wyróżniające wyniki w nauce ma prawo do indywidualnego toku kształcenia.
  19. wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej
  20. do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie.
  21. być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu.
  22. bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 811)
 2. Uczeń całkowicie zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki oraz nieuczęszczający na lekcje religii ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
  1. lekcje wychowania fizycznego, informatyki, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
  2. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
 3. Uczeń całkowicie zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki oraz nieuczęszczający na lekcje religii ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
 4. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
 5. Uczeń ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, obowiązujących regulaminach i innych dokumentach dotyczących życia szkoły,
  2. postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły,
  3. uczęszczać regularnie na lekcje i na wybrane zajęcia pozalekcyjne, każdorazową nieobecność spowodowaną chorobą lub przyczyną równie ważną usprawiedliwić u wychowawcy. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej trwającej w ciągu jednego miesiąca powyżej 10 godzin zostaną zastosowane wobec ucznia procedury postępowania obowiązujące w szkole.
  4. prowadzić zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia
  5. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, dbać o kulturę słowa i o to, by sposób bycia nie naruszał godności własnej i godności innych,
  6. pracować sumiennie,
  7. włączyć się aktywnie we wzbogacenie procesu dydaktycznego, stawiać pytania, inicjować dyskusję, organizować samopomoc koleżeńską,
  8. odrabiać systematycznie prace domowe, samodzielne poszerzać wiadomości,
  9. stawiać sobie wymagania proporcjonalne do własnych uzdolnień,
  10. przychodzić do szkoły schludnie i estetycznie ubranym, a na uroczystości szkolne odświętnie,
  11. rozumieć ważność samowychowania, umieć stawiać sobie wysokie wymagania odnośnie własnego rozwoju,
  12. pracować nad ukształtowaniem własnego systemu wartości głęboko ludzkich zgodnych z wyznanym światopoglądem,
  13. pracować nad ukształtowaniem własnego systemu wartości,
  14. uczestniczyć w pracach porządkowych wokół szkoły według planu opracowanego przez samorząd uczniowski i radę pedagogiczną, dbać o zieleń i czystość w obejściu szkoły, w klasach i na korytarzach,
  15. dbać o wspólne dobro, ład i estetykę w szkole, uczeń zobowiązany jest do naprawienia uszkodzonego przez siebie przedmiotu szkolnego,
  16. troszczyć się o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój; wystrzegać się wszelkich nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających,
  17. okazywać szacunek każdemu człowiekowi, postępować uczciwie, zdecydowanie reagować na zło,
  18. współtworzyć dobrą atmosferę w klasie i szkole,
  19. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
  20. rozstrzygać spory na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron.
 6. Uczniom nie wolno:
  1. przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,
  2. wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,
  3. wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu,
  4. wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć,
  5. spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych,
  6. rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych,
  7. używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
  8. używać na terenie szkoły urządzeń elektronicznych odtwarzających typu mp3, itp.
  9. zapraszać obcych osób do szkoły
 7. W każdym przypadku udzielania kary uczniowi przysługuje odwołanie od kar wg następujących zasad:
  1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary nałożonej przez wychowawcę w formie pisemnej z uzasadnieniem w terminie 3 dni do dyrektora szkoły.
  2. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary nałożonej przez dyrektora w terminie 7 dni w formie pisemnej z uzasadnieniem do:
   1. Rady Pedagogicznej
   2. Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty;
   3. organu nadzorującego szkołę.
  3. odwołanie może kwestionować zarówno winę jak i wysokość kary
  4. odwołania mają prawo wnosić: ukarany uczeń, pokrzywdzeni przez ukaranego, wychowawca, pedagog szkolny, samorząd uczniowski, rodzice lub prawni opiekunowie.
  5. organ, do którego wniesiono odwołanie może zmienić wysokość kary lub uniewinnić ucznia względnie przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia wymierzającemu karę w pierwszej instancji.
  6. jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia nie można w wyniku zastosowania procedury odwoławczej wymierzyć kary bardziej dotkliwej.
  7. dyrektor wydaje decyzję w sprawie odwołania w terminie dwóch tygodni, a rada pedagogiczna na pierwszym posiedzeniu po wniesieniu odwołania.
  8. decyzja dyrektora, rady pedagogicznej i organu nadzorującego po odwołaniu jest ostateczna.
 8. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomoc ze strony dyrektora szkoły i rady rodziców względnie władz oświatowych.
 9. Kary i nagrody:
  1. Dyrektor szkoły i rada pedagogiczna nagradzają uczniów za rzetelną naukę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia.
  2. Rodzaje nagród:
   1. pochwała ustna;
   2. dyplomy;
   3. nagrody książkowe i rzeczowe;
   4. nagroda pieniężna dla najlepszej klasy ufundowana przez radę rodziców;
   5. list pochwalny do rodziców lub opiekunów.
  3. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia wynikających z niniejszego statutu przewiduje się następujące rodzaje kar:
   1. upomnienie wychowawcy klasy;
   2. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły;
   3. upomnienie przez dyrektora wobec rodziców ucznia.;
   4. przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole;
   5. na wniosek dyrektora szkoły przeniesienie przez kuratora oświaty do innej szkoły, w przypadku powtarzania się następujących sytuacji: znęcania się nad młodszymi kolegami, a w szczególności uczniami nowo przyjętymi; rozprowadzania na terenie szkoły narkotyków i innych środków odurzających; przebywania na terenie Szkoły pod wpływem alkoholu; uczestniczenia w bójkach i rozbojach; umyślnego niszczenia mienia i sprzętu szkolnego;
   6. zakaz uczestnictwa w organizowanych przez gimnazjum imprezach szkolnych. Zakaz nie może trwać dłużej niż jeden semestr.
  4. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
  5. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
  6. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.
  7. Od każdej wymienionej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy, pedagoga szkolnego lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.
  8. Uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie) odpowiadają materialnie za indywidualne wykroczenia np. zniszczenie mienia i sprzętu szkolnego.
  9. Szkoła ma obowiązek pisemnego informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.
  10. Fakt otrzymania kary lub nagrody przez ucznia odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym
 10. W ostatnim tygodniu nauki uczeń kończący lub zmieniający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
 11. Wszyscy uczniowie szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować jej tradycje.

 

§ 38

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych
 1. Nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają tylko: choroba, pobyt w szpitalu, ośrodku rehabilitacyjnym, sanatorium, wizyty lekarskie, badania specjalistyczne, wypadki, zdarzenia losowe
 2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
 3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy na podstawie pisemnej prośby rodziców lub prawnych opiekunów. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub dyrektora szkoły.
 4. W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie ucznia może się odbyć na telefoniczną prośbę rodziców. W tym przypadku wychowawca klasy zobowiązany jest do sprawdzenia tożsamości dzwoniącego.
 5. Fakt zwolnienia potwierdza się podpisem na przygotowanym druku wyjścia, który uczeń oddaję woźnej przed wyjściem ze szkoły.
 6. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.
 7. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do siódmego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
 8. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
 9. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
 10. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w ust 1.
 11. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).
 12. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
 13. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.
 14. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora
 15. Bieżącą kontrolę spełniania obowiązku szkolnego prowadza wychowawcy klas, którzy zliczają wyniki frekwencji:
  1. tygodniowej - w każdy poniedziałek,
  2. miesięcznej - w terminie trzech dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca. Wychowawcy klas o niepokojących przypadkach niezwłocznie informują pedagoga szkolnego.
 16. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
 17. W przypadku opuszczenia przez ucznia 50% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel przeprowadza egzamin klasyfikacyjny przed końcem semestru na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów i za zgodą rady pedagogicznej.
 18. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w sanatorium lub szpitalu z powodu choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.

Rozdział VII

Wewnątrzszkolne Ocenianie

 

§ 39

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach oraz programów nauczania realizowanych w szkole, uwzględniających tę podstawę oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
  2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
  3. udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
  4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
  5. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  5. ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznych) oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
  7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 5. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  2. zachowanie ucznia.
  3. udział w projekcie edukacyjnym

 

Wymagania edukacyjne

 

§ 40

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę śródroczną i końcoworoczną. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub –jak określono we wniosku- pisemną formę (w tym przypadku wniosek też powinien mieć formę pisemną).
 5. Wszystkie prace pisemne (z wyjątkiem kartkówek i dyktand) są przechowywane do końca roku szkolnego tj. do dnia 31 sierpnia
 6. Ogólne wymagania edukacyjne z przedmiotów zawiera Przedmiotowy System Oceniania stanowiący integralną część statutu.

 

§ 41

 1. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy;
  2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
  4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno--pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;
  5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki na okres, który uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny na podstawie opinii o braku możliwości uczestnictwa ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
 5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia do końca danego etapu ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony"/"zwolniona".

 

Ocenianie i klasyfikowanie

 

§ 42

 1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
  1. Bieżące
  2. Klasyfikacyjne
   1. Śródroczne i roczne
   2. Końcowe
 2. Oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i końcoworoczne) ustala się według następującej skali cyfrowej:
  1. stopień celujący - 6
  2. stopień bardzo dobry - 5
  3. stopień dobry - 4
  4. stopień dostateczny - 3
  5. stopień dopuszczający - 2
  6. stopień niedostateczny - 1
 3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5
 4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6
 5. Do ocen cząstkowych nauczyciel może stosować plusy i minusy.
 6. Formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy) mogą być oceniane za pomocą punktów przeliczanych na oceny według następujących progów punktowych:
 7. niedostateczny   0% - 29%
  dopuszczający 30% - 44%
  dopuszczający + 45% - 49%
  dostateczny 50% - 64%
  dostateczny + 65% - 74%
  dobry 75% - 84%
  dobry + 85% - 89%
  bardzo dobry 90% - 99%
  bardzo dobry + 100%
 8. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykonał zadania na bardzo dobry i rozwiązał zadanie dodatkowe.
 9. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć, a w szczególności:.
  1. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowego systemu oceniania winno być dokonywane systematycznie.
  2. Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu, opisanej w PSO.
  3. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne.
  4. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.
  5. W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.
 10. Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę: za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania, prace
 11. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
  1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową (wymagania rozszerzające) przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza materiał nauczania lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów regionalnych lub wojewódzkich lub posiada inne porównywalne osiągnięcia
  2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową przedmiotu w danej klasie (wymagania dopełniające) oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
  3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który: nie opanował w pełni wiadomości określonych podstawą programową w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe zawarte w programie nauczania oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
  4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował w pełni wiadomości określone podstawą programową w danej klasie na poziomie wymagań podstawowych zawartych w programie nauczania oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności
  5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych zawartych w podstawie programowej oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności
  6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych zawartych w podstawie programowej oraz nie jest w stanie rozwiązań (wykonać) zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.
 12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 13. Na klasyfikację końcową składają się
  1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,
  2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,
  3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 

§ 43

 1. Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdza się stosując:
  1. Formy ustne:
   1. odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie)
   2. wypowiedzi w klasie (aktywność na lekcji)
   3. recytacje
   4. sprawdziany techniki czytania i czytania ze zrozumieniem
  2. Formy pisemne
   1. przedmiotowe badania wyników nauczania
   2. prace klasowe
   3. sprawdziany
   4. dyktanda
   5. kartkówki
   6. testy
   7. referaty
   8. projekty
   9. zadania domowe
   10. prace dodatkowe
   11. testy kompetencji humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych
  3. Formy praktyczne
   1. ćwiczenia laboratoryjne
   2. prace manualne
   3. wkład pracy w zajęcia z wychowania fizycznego, muzyki i plastyki
 2. Ocenie podlegają:
  1. wiedza i umiejętności niezbędne do zdawania egzaminów
  2. umiejętności komunikacyjne
  3. umiejętność logicznego myślenia
  4. umiejętność gromadzenia, poszukiwania i analizowania informacji
  5. umiejętność analizowania i wyciągania wniosków
  6. umiejętność współpracy
  7. samodyscyplina
  8. proponowanie własnych rozwiązań, samodzielne projektowanie i wykonywanie doświadczeń
  9. umiejętność obsługi komputera
  10. udział w projekcie edukacyjnym
 3. Punkty uzyskane z badania wyników nauczania i testów kompetencji przeliczane są na oceny wg przyjętych w szkole kryteriów i wpisywane do dziennika z rozbiciem na poszczególne badane przedmioty nauczania.
 4. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne według zasad opisanych w § 43a, a ocenę z zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia oraz uwzględnieniu udziału ucznia w projekcie edukacyjnym. .
 5. Oceny klasyfikacyjne z religii i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele religii i prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna (śródroczna , końcoworoczna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych wliczana jest do średniej ocen.
 6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 8. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen śródrocznej lub końcowo rocznej, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

ZASADY OCENIANIA - średnia ważona

§ 43a

 1. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen. (określono w ust. 5)
 2. Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę semestralną jako średnią ważoną ocen cząstkowych.
 3. Podstawą do wystawienia oceny końcoworocznej jest średnia ważona ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w I i II semestrze.
 4. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:


 5. Średnia ważona STOPIEŃ
  od 1,00 do 1,79niedostateczny
  od 1,80 do 2,69dopuszczający
  od 2,70 do 3,59dostateczny
  od 3,60 do 4,59dobry
  od 4,60 do 5,50bardzo dobry
  od 5,51 do 6,00celujący

 6. Kategorie ocen i ich waga:


 7. Kategorie ocen WAGA
  Konkursy, zawody sportowe (I,II,III miejsce, laureat, wyróżnienie, finalista - tylko pozaszkolne)6
  Praca klasowa/Sprawdzian, Poprawa pracy klasowej
  Poprawa sprawdzianu
  Wypracowanie klasowe
  5
  Dyktando,
  Kartkówka,
  Odpowiedź ustna,
  Zadanie
  4
  Aktywność na przedmiocie,
  Recytacja,
  Projekt
  3
  Praca domowa,
  Zeszyt/Ćwiczenia,
  Praca w grupach,
  Test kompetencji,
  Referat
  2

 8. Pod pojęciem aktywności na przedmiocie rozumie się:
  1. Częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji,
  2. Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych,
  3. Wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych,
  4. Sukcesy uczniów w szkolnych konkursach, zawodach sportowych.
 9. Formy oceniania, których wagi opisane są ust.5 szczegółowo opisują PSO dla każdego przedmiotu.
 10. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków "+" i "-" przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:


 11. ocena 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1
  wartość 6 5.75 5.5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1,5 1


  1. Ocenę 5+ uczeń otrzymuje w przypadku bezbłędnie napisanej kartkówki, sprawdzianu, testu, dyktanda, pracy klasowej, wyjątkowej interpretacji recytacji,
  2. Ocenę 6- uczeń otrzymuje ze sprawdzianu, pracy klasowej jeżeli z zadań obowiązkowych wynika ocena bardzo dobra i rozwiązał zadanie dodatkowe z drobną usterką,
  3. Ocenę 6 uczeń otrzymuje ze sprawdzianu, pracy klasowej jeżeli z zadań obowiązkowych wynika ocena bardzo dobra i bezbłędnie rozwiązał zadanie dodatkowe.
 12. Prace klasowe, sprawdziany, wypracowania klasowe, testy kompetencji są obowiązkowe. O ich planowanej ilości nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego.
 13. Każdą pracę pisemną o wadze 5 uczeń może poprawiać tylko jeden raz. Poprawa takiej pracy może nastąpić na dowolną ocenę w ciągu 10 dni roboczych, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Do średniej ważonej liczona jest ocena uzyskana z pierwszej pracy pisemnej (z wagą 5) oraz ocena z poprawy (z wagą taka samą jak oceny poprawianej).
 14. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową (nieobecność usprawiedliwiona), to powinien napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (kryteria ocen nie zmieniają się) w ciągu 10 dni roboczych od przyjścia do szkoły. Tylko co najmniej tygodniowa nieobecność w szkole uprawnia ucznia do 10 dniowego terminu na napisanie zaległej pracy, jeśli nieobecność była krótsza uczeń ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian na kolejnej lekcji po przyjściu do szkoły.
 15. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową (nieobecność nieusprawiedliwiona), to otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń powinien napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie w ciągu 10 dni roboczych.
 16. Wszystkie prace pisemne (w tym kartkówki) oraz ich poprawy powinny być opatrzone datą.
 17. Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. Zaproponowaną przez nauczyciela ocenę śródroczną (końcoworoczną) można zmienić zgodnie z zapisami zawartymi w §46 ust.27-37.
 18. W ciągu semestru uczeń musi otrzymać co najmniej po jednej ocenie z kartkówki, odpowiedzi ustnej oraz pracy domowej. Zapis ten nie dotyczy takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, informatyka, zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne.

 

§ 43b

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  3. wykonanie zaplanowanych działań;
  4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
  5. podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnego
 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną i znajdują się w regulaminie realizacji projektu gimnazjalnego zawierającym min.:
  1. zdania nauczyciela, o których mowa w ust. 4,
  2. czas realizacji projektu,
  3. termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,
  4. sposób podsumowania pracy nad projektem edukacyjnym,
  5. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
 6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 10. W przypadku, o których mowa w punkcie 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

 

§ 44

 1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w programach nauczania i zachowania, i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych przez prowadzących zajęcia oraz oceny zachowania przez wychowawcę klasy.
 2. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
 3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w połowie roku szkolnego
 4. W terminie do dwóch tygodni przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele, prowadzący zajęcia edukacyjne, informują ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie z zachowania. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, rodzice (prawni opiekunowie) i uczeń informowani są przez wychowawcę miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
 5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 45

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§ 46

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać, na własną prośbę (lub rodziców, prawnych opiekunów) egzamin klasyfikacyjny.
 3. Zgodę na egzamin klasyfikacyjny wyraża rada pedagogiczna. Komisję klasyfikacyjną powołuje dyrektor szkoły.
 4. W skład komisji wchodzą:
  1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
  2. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje zadania do egzaminu pisemnego i zestaw zadań do egzaminu ustnego. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych , zajęć technicznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zestawy zadań ustnych ze zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Na wniosek ucznia lub jego rodzica protokół wraz z załącznikami jest udostępniany do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki. Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor w składzie wymienionym w ust.4
 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w okresie tygodnia po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. Termin egzaminu jest uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa art.16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 11. Uczniowi, o którym mowa w ust. 10, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 10 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, przeprowadza komisja. W skład komisji wchodzą: Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
  1. Dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych z których przeprowadzany jest egzamin.

  Z egzaminu sporządza się protokół zgodnie z ust.7.Protokół wraz z załącznikami udostępniany jest do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na ich wniosek.

 13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 10, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 14. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
 17. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 18. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1. w przypadku rocznej (śródroczna) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (śródroczna) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 19. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 18, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wniesienia zastrzeżeń. .
 20. W skład komisji wchodzą:
  1. w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
   2. wychowawca klasy,
   3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
   4. pedagog,
   5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
   6. przedstawiciel rady rodziców.
 21. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 20 pkt.1b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 22. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, jeśli jest to jedyna ocena niedostateczna ucznia, z zastrzeżeniem §49 ust.6.
 23. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian
   2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
   3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
   4. zadania (pytania) sprawdzające,
   5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
   2. termin posiedzenia komisji,
   3. imię i nazwisko ucznia
   4. wynik głosowania,
   5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wraz z uzasadnieniem.
  3. protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 24. Do protokołu, o którym mowa w ust. 23 pkt.3, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Na wniosek ucznia lub jego rodzica protokół jest udostępniany do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 25. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust 18 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 26. Przepisy zawarte w ust. 17 - 24 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 27. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie zaproponowanej przez nauczyciela, zgodnie z przepisami statutu, oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego w ciągu roku szkolnego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o która się ubiega lub od niej wyższa.
 28. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują odrębne przepisy.
 29. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
  1. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
  2. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
  3. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
  4. uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
  5. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym - konsultacji indywidualnych.
 30. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemna prośbą w formie podania do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych.
 31. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w ust. 29 pkt. 1 i 2, wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi przedmiotu.
 32. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
 33. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 5 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
 34. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
 35. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
 36. Poprawa oceny końcoworocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
 37. Ostateczna ocena końcoworoczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

Ocena zachowania

 

§ 47

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o postawie ucznia, o spełnianiu przez niego obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, zaangażowaniu na rzecz innych osób (klasy, szkoły, środowiska) oraz postawie wobec kolegów i innych osób.
 2. Oceny zachowania ustala się według skali:

 3.   wzorowe
    bardzo dobre
    dobre
    poprawne
    nieodpowiednie
    naganne
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 6. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  7. okazywanie szacunku innym osobom
  8. dbałość o mienie szkoły,
  9. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji, wulgarności.
  10. udział w projekcie edukacyjnym

 

§ 48

Kryteria przyznawania oceny zachowania ucznia.

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  1. pracuje sumiennie i systematycznie - osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
  2. regularnie i punktualnie uczęszcza do szkoły; liczba nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych nie może przekroczyć 15 lub liczba spóźnień nie może przekroczyć 15; usprawiedliwienia muszą być dostarczone wychowawcy do siódmego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych;
  3. zawsze przynosi zeszyty, podręczniki, przybory szkolne;
  4. zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (np. zwrot książek, podpisanych przez rodziców sprawdzianów, oddanie projektu, itp.);
  5. postępuje uczciwie, jest prawdomówny
  6. przejawia szacunek wobec symboli narodowych;
  7. jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia;
  8. zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami moralnymi;
  9. nie narusza godności innych osób;
  10. okazuje szacunek wobec osób starszych, także poza szkołą;
  11. swoja postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych;
  12. troszczy się o zdrowie własne i innych;
  13. nie opuszcza samowolnie terenu szkoły;
  14. przestrzega regulaminu BHP pracowni oraz regulaminu wycieczek
  15. nie ulega nałogom czy uzależnieniom;
  16. troszczy się o higienę i estetykę własną oraz otoczenia - jest zawsze czysty i stosownie ubrany (skromnie, nie wyzywająco, nie prowokująco; ubiera strój galowy na uroczystości szkolnej), bez widocznego makijażu i przesadnej biżuterii, nie nosi kolczyków w innych widocznych częściach ciała niż uszy, emblematów lub negatywnych ideologii np.faszystowskiej; włosy naturalne, fryzury nie odbiegające od standardowych.
  17. szanuje mienie szkolne i prywatne;
  18. właściwie reaguje w miarę możliwości na dostrzeżone przejawy zła.
  19. wziął udział w projekcie edukacyjnym i współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania
 2. O uzyskaniu oceny wyższej decyduje spełnienie wszystkich kryteriów na ocenę dobrą i dodatkowo:
  1. Na ocenę bardzo dobrą - spełnia co najmniej dwa kryteria z dodatkowych kryteriów podanych w ust. 3 oraz był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt gimnazjalny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością. Ponadto liczba nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych nie może przekroczyć 10 lub liczba spóźnień nie może przekroczyć 10
  2. Na ocenę wzorową - spełnia co najmniej trzy kryteria z dodatkowych kryteriów podanych w ust. 3 oraz wziął udział w projekcie gimnazjalnym i wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. Ponadto liczba nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych nie może przekroczyć 5 lub liczba spóźnień nie może przekroczyć 5
 3. Do dodatkowych kryteriów decydujących o podwyższeniu oceny należą:
  1. aktywnie pracuje w samorządzie klasowym lub szkolnym,
  2. uczestniczy w konkursach przedmiotowych,
  3. reprezentuje klasę lub szkołę w zawodach sportowych,
  4. uczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych; społecznych, religijnych (np.parafialnych), naukowych, artystycznych (np.chór),
  5. pomaga koleżankom i kolegom oraz innym potrzebującym osobom,
  6. pracuje konsekwentnie nad przezwyciężeniem swoich niedostatków i braków wiedzy.
 4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który naruszył wymagania stawiane na ocenę dobrą, ale w wyniku uwag i upomnień ze strony wychowawców, nauczycieli lub dyrekcji szkoły pracuje nad poprawą swojego postępowania oraz współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu. Ponadto liczba nieusprawiedliwionych godzin nie może przekroczyć 20 lub liczba spóźnień nie może przekroczyć 20; usprawiedliwienia muszą być dostarczone wychowawcy do siódmego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni(godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych. W przypadku spełnienia jednego z kryteriów na ocenę bardzo dobrą/wzorową, uczeń może uzyskać ocenę dobrą.
 5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń lekceważąco odnoszący się do stawianych przez szkołę wymagań (określonych w kryteriach na ocenę dobrą). Przez lekceważenie rozumiemy brak poprawy postępowania, pomimo uwag i upomnień ze strony wychowawców, nauczycieli i dyrekcji szkoły oraz mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.
 6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który notorycznie łamie zasady zachowania ustalone przez szkołę i nie wskazuje żadnej chęci poprawy oraz nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.
 7. Bezapelacyjnie wystawia się ocenę niższą od poprawnej za:
  1. udowodnioną kradzież
  2. pobicia
  3. posiadanie, używanie lub dystrybucję narkotyków
  4. spożywanie alkoholu
  5. w przypadku interwencji policji (z udowodnieniem winy)
 8. Ocenę zachowania ucznia ustala się według następującego trybu i zasad:.
  1. Oceną wyjściową dla ustalenia oceny zachowania w szkole jest ocena dobra.
  2. Przesłanki potrzebne do wystawienia oceny gromadzone są w postaci uwag pozytywnych / negatywnych zapisywanych w klasowych zeszytach spostrzeżeń o uczniach.
  3. Nauczyciele zobowiązani są na bieżąco odnotowywać swoje uwagi i spostrzeżenia oraz informować o nich wychowawcę klasy.
  4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po naradzie klasowej, w której powinna nastąpić samoocena ucznia, ocena zespołu klasowego oraz po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli.
  5. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
  6. Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mają prawo otrzymać ocenę bardzo dobrą z zachowania przy spełnieniu jednego dodatkowego kryterium.
  7. W klasie integracyjnej ocenę z zachowania u uczniów z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ustala wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem wspomagającym.
 9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

 

Promowanie

 

§ 49

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.3 i ust. 6
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych a także zajęć edukacyjnych dodatkowych, religii i etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8>ustawy o systemie oświaty,otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.6
 6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. Zadania do egzaminu pisemnego i zestaw zadań do egzaminu ustnego przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 8. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wychodzą:
  1. Dyrektor szkoły lub inny wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący
  2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
  3. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
 10. Nauczyciel, o którym mowa w 9 pkt.2 może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takich przypadkach dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
  2. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
  3. termin egzaminu poprawkowego
  4. imię i nazwisko ucznia
  5. zadania egzaminacyjne
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. Na wniosek ucznia lub jego rodzica protokół jest udostępniany do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

 12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.14.
 14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 15. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii i etyki uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem ust.4, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 17 oraz jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 46 z zastrzeżeniem § 49 ust. 16 i § 50 ust.9 pkt.1 i wziął udział w projekcie gimnazjalnym.
 16. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.15, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 17. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 18. Uczniowi, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 oraz uczniowi, który osiągnął wysokie wyniki w sporcie przysługuje jednorazowe stypendium. Warunki przyznawania uczniom stypendiów określone są w obowiązującym w szkole regulaminie;

 

Egzamin gimnazjalny

 

§ 50

 1. W trzeciej klasie gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.
 2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
  1. w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
  2. w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
  3. w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
 3. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 4. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.
  1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.
  2. W deklaracji, o której mowa w ust. 1, podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku ucznia, który naukę wybranego języka rozpoczął w gimnazjum.
  3. Informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, oraz informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, dołącza się do listy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego.
  4. Deklarację składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
  5. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0.
  6. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem pkt 6 ust. 2. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.1.
  7. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w pkt. 2.
 5. Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu gimnazjalnego dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej "komisją okręgową", nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.Wykaz zawiera:
  1. Dane uczniów: imiona i nazwisko, numer PESEL, w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym;
  2. Informację o informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do części drugiej sprawdzianu albo części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, wraz ze wskazaniem uczniów:
   1. którzy obowiązkowo przystąpią do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym –w przypadku, o którym mowa w art. 44zu ust. 6 ustawy o systemie oświaty,
   2. którzy zamierzają przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym –w przypadku, o którym mowa w art. 44zu ust. 7 i art. 44zw ust. 3 ustawy o systemie oświaty
  3. informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do części pierwszej sprawdzianu albo części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym – w przypadku, o którym mowa w art. 44zv ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
  4. informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:
   1. formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1 i ust. 7pkt 1 ustawy o systemie oświaty,
   2. warunków przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
 6. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie
  1. Orzeczenia lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej dostarczonego dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października roku szkolnego, którym uczeń przystępuje do egzaminu.
  2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  3. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
  4. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów o których mowa w ust. 6 odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
  5. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1–7 ustawyust.6, o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.
  6. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla ucznia, o którym mowa w ust.6, wystąpiła po przekazaniu wykazu , o którym mowa w ust.5 dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia, o których mowa w ust.5
 7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. Zaświadczenie o stanie zdrowia przedkłada się dyrektorowi szkoły do15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego. W szczególnych przypadkach zaświadczenie o stanie zdrowia może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 8. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej egzamin gimnazjalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. Wniosek o wyrażenie zgody składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek do dyrektora OKE może być złożony w terminie późniejszym.
 9. Uczniowie:
  1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
  2. ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
  3. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
  4. o których mowa w ust. 2, mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
 10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
  1. Zwolnienie ucznia z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
 11. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
  1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego powołuje zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
  2. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
  3. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowane przez komisję okręgową.
 12. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkole w szczególności:
  1. przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny;
  2. nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3. powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego;
  4. powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
  5. informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego - przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego;
  6. nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego;
  7. przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa w ust.6;
  8. sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub części egzaminu gimnazjalnego albo przerwali egzamin gimnazjalny lub część egzaminu gimnazjalnego, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia;
  9. zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora;
  10. nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.
 13. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.
 14. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust.13, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.
 15. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Część pierwsza i część druga trwają po 150 minut, w podziale na: historia, WOS -60 minut, język polski - 90 minut, przedmioty przyrodnicze – 60 minut, matematyka 90 minut. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Obie trwają po 60 minut.
  1. Dla uczniów, o których mowa w pkt. 6, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:
   1. 45 minut - w przypadku części humanistycznej (język polski) i części matematyczno - przyrodniczej (matematyka)
   2. 30 minut - w przypadku części językowej na poziomie rozszerzonym
   3. 20 minut -w przypadku części humanistycznej (historia, WOS), części matematyczno - przyrodniczej (przedmioty przyrodnicze) i części językowej na poziomie podstawowym.
 16. W przypadku gdy część egzaminu gimnazjalnego ma być przeprowadzona w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.
  1. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli: jako przewodniczący nauczyciel zatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin oraz nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce
  2. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali.
  3. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.
  4. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.
  5. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu, a w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego - nauczyciele tego języka obcego nowożytnego, z którego zakresu jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
 17. Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego nie zostały naruszone.
  1. W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.
  2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia danej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.
  3. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
  4. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań z nową kartą odpowiedzi.
  5. Informację o wymianie zestawu zadań z kartą odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
  6. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego, zamieszcza się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL — serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
 18. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
  1. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.
 19. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
  1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
  2. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.
  3. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań, ani ich nie komentuje.
 20. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu umieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.
 21. W przypadkach, o których mowa w pkt. 20 uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej.
 22. Jeżeli w trakcie ponownego pisania odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, lub zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.
 23. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.
 24. W przypadkach o których mowa w pkt. 20, 22 i 23 w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wpisuje się „0”.
 25. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
 26. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 punktów.
  1. Pracę uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej.
  2. Egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
  3. Dyrektor komisji okręgowej spośród członków zespołu egzaminatorów, wyznacza przewodniczącego tego zespołu. Przewodniczący zespołu egzaminatorów uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez komisję okręgową przed sprawdzaniem prac uczniów, kieruje pracą zespołu egzaminatorów, a w szczególności odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia egzaminatorów oraz organizuje i nadzoruje pracę egzaminatorów.
  4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu: 1) języka polskiego; 2) historii i wiedzy o społeczeństwie; 3) matematyki; 4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
  5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.
  6. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
  7. Sprawdzone i ocenione prace uczniów, w tym karty odpowiedzi, które stanowią dokumentację egzaminu gimnazjalnego, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
  8. Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Komisji Centralnej lub dyrektora właściwej komisji okręgowej przeprowadzenie na terenie szkoły standaryzacji propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.
 27. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
  1. Do ucznia, o którym mowa w ust. 27, przystępującego do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie stosuje się odpowiednio przepisy ust. 20 - 25.
  2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 28. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 29. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
  1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 20-25 do dnia 31 sierpnia danego roku.
  2. Zaświadczenia, o których mowa w punkcie 1, dyrektor szkoły przekazuje uczniom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom).
 30. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.
  1. Protokół przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
  2. Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
  3. Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje się wg zasad określonych odrębnymi przepisami.
 31. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 32. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.
  1. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
  2. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 24, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów danej szkoły, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.
  3. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego, z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
  4. Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor Komisji Centralnej.
  5. Zestawy zadań do egzaminu gimnazjalnego są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
  6. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań egzaminacyjnych decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.

 

Świadectwa szkolne

 

§ 51

 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji końcoworocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
 2. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się:
  1. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej;
  2. osiągnięcia w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym;
  3. osiągnięcia artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym;
  4. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;
  5. udział w konkursach i turniejach organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
  6. uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Na świadectwie zapisuje się informacje o udziale w realizacji oraz temat projektu edukacyjnego.

 

UMOWA NAUCZYCIEL - UCZEŃ

 

§ 52

 1. Praktyczne sprawdziany umiejętności i testy wiadomości są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie zaliczał danej formy sprawdzianu, powinien to uczynić w terminie dwóch tygodni od chwili powrotu do szkoły. W przypadku gdy uczeń nie zgłosi się do sprawdzianu w ustalonym terminie wówczas otrzymuje z danego sprawdzianu ocenę niedostateczną.
 2. Termin sprawdzianu praktycznego i testu podawany jest nie później niż na dwa tygodnie przed jego realizacją.
 3. Kilkunastominutowe sprawdziany, kartkówki z trzech ostatnich lekcji, mające na celu sprawdzenie stopnia zrozumienia i opanowania tematu, mogą być niezapowiedziane.
 4. Tygodniowo mogą odbyć się trzy sprawdziany pisemne, ale nie więcej niż dziesięć na miesiąc.
 5. W ciągu dnia nauki może odbyć się tylko jeden sprawdzian.
 6. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz do innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia.
 7. Uczeń ma możliwość zgłosić fakt nieprzygotowania się do lekcji dwa razy w semestrze z przedmiotów, których szkolny plan nauczania przewiduje więcej niż jedną godzinę tygodniowo. Przy jednej godzinie tygodniowo - tylko raz w semestrze. Szczegółowe zasady usprawiedliwienia z poszczególnych przedmiotów określają przedmiotowe systemy oceniania, a fakt nieprzygotowania jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym (skrót "np"; brak pracy domowej "bp"). Przy skrótach nauczyciel może odnotować datę nieprzygotowania.
 8. Uczeń, który po konferencji klasyfikacyjnej opuści zajęcia - 10 godzin i więcej - i ich nie usprawiedliwi, traci przywilej korzystania z możliwości zgłaszania faktu nieprzygotowania się do lekcji w okresie całego kolejnego semestru nauki na wszystkich zajęciach edukacyjnych. Honorowane będą wyłącznie usprawiedliwienia wystawiane przez lekarza albo (w wyjątkowych przypadkach) zgłaszane przez rodzica osobiście.

 

Sposoby informowania rodziców i uczniów
o osiągnięciach edukacyjnych

 

§ 53

 1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do jawnej i rzetelnej oceny. Na ich prośbę nauczyciel powinien uzasadnić swoją decyzję.
 2. Przynajmniej dwa razy w semestrze organizowane są zebrania, na których rodzice zapoznawani są z ocenami i osiągnięciami uczniów oraz sprawdzonymi i ocenionymi pisemnymi pracami kontrolnymi uczniów (sprawdziany, klasówki, wypracowania, testy). Jedno z tych spotkań w ciągu roku może mieć formę indywidualnych rozmów wychowawcy z rodzicami lub opiekunami. Ponadto rodzic może na bieżąco korzystać z dziennika elektronicznego.
 3. Sprawdzone i ocenione kartkówki i dyktanda przekazywane są uczniowi i rodzicom na bieżąco do domu
 4. Każdy nauczyciel jeden raz w tygodniu ma konsultacjach w godzinach popołudniowych lub wyznaczonych godzinach przedpołudniowych umożliwia rodzicom ( prawnym opiekunom) uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących postępów w nauce ich dziecka Szczegółowe terminy konsultacji podawane są na początku każdego semestru do publicznej wiadomości.
 5. Dyrektor szkoły lub wychowawca klasy w uzasadnionych przypadkach może zorganizować spotkanie rodzica z nauczycielem poza godzinami jego konsultacji.
 6. Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub ucznia nauczyciel dokonuje zapisu oceny w zeszycie przedmiotowym ucznia.
 7. O proponowanej ocenie śródrocznej i końcoworocznej uczeń jest informowany w terminie do dwóch tygodni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. O zagrażającej ocenie niedostatecznej uczeń i jego rodzice pisemnie są informowani jeden miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

§ 54

 1. Ewaluacja systemu oceniania w celu określenia mocnych i słabych stron systemu oraz jego modyfikacji następuje poprzez przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród uczniów i rodziców.
 2. Osiągnięcia edukacyjne uczniów dokumentowane są w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen.

 

Rozdział VIII

Rodzice

 

§ 55

 1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu ucznia ma dom rodzinny.
 2. Rodzice ucznia przyjmowanego do szkoły zapoznają się z ofertą wychowawczą proponowaną przez szkołę.
 3. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.

 

§ 56

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, bezpłatnego zdalnego dostępu do w/w informacji gromadzących w dzienniku elektronicznym.
  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  5. wyrażania i przekazywania - poprzez swoich przedstawicieli - organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat szkoły.
  6. do informacji o warunkach realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum
 2. Rodzice mają obowiązek:
  1. uczestniczyć w wywiadówkach,
  2. usprawiedliwiać osobiście, pisemnie lub telefonicznie nieobecności swoich dzieci w terminie 7 dni,
  3. występować z pisemną prośbą o zwolnienie dziecka z zajęć lekcyjnych,
  4. odbierać chore dziecko ze szkoły,
  5. odpowiadać na wezwania wychowawcy lub dyrektora szkoły.
 3. Do form współdziałania rodziców ze szkołą należą:
  1. pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania (proponowanie rozwiązań w trakcie spotkań klasowych i rady rodziców),
  2. współdziałanie w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
  3. współorganizowanie działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej,
  4. otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych (nagradzanie) oraz uczniów mających kłopoty materialne i zdrowotne
  5. udział - odpowiednio przygotowanych rodziców - w realizacji wybranych tematów przewidzianych programem nauczania.
  6. wzbogacanie wyposażenia szkoły służącego realizacji zadań statutowych,
  7. gromadzenie środków finansowych oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkolnych.
 4. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczno - wychowawcze organizowane są nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
 5. Wyrażanie opinii przez radę rodziców na temat pracy szkoły odbywa się w formie pisemnej lub ustnej podczas zebrań inicjowanych przez dyrektora szkoły lub członków prezydium rady rodziców.

 

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Rozdział IX

 

§ 57

 1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów, wymaganych podczas wycieczki (imprezy).
 2. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie:
  1. celu wycieczki,
  2. trasy i terminów postoju,
  3. zwiedzanych obiektów,
  4. harmonogramu,
  5. regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki,
 3. Zwiedzanie parku narodowego lub rezerwatu, wycieczki górskie powinny odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych. Organizację wycieczek w górach określają odrębne przepisy.
 4. Zgodę na wyjazdy zagraniczne uczniów wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 5. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 6. Udział uczniów małoletnich w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na wyjazd dziecka oraz pisemne oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za zniszczenia spowodowane podczas wyjazdu przez ich dziecko.
 7. Organizator wycieczki wypełnia w 2 egzemplarzach kartę wycieczki, zawierającą najważniejsze informacje dotyczące wycieczki oraz oświadczenie o odpowiedzialności kierownika i opiekunów za uczestników wycieczki.
 8. Dokumentacja wycieczki zawiera:
  1. Kartę wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników - po 2 egz. (wzór w kancelarii),
  2. Pisemne zgody rodziców (pozostają w szkole),
  3. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,
  4. Preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu (kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia),
  5. Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  6. Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.
 9. Zgodę na wycieczkę (imprezę) oraz kartę wycieczki wydaje i podpisuje dyrektor szkoły
 10. Rozliczenie wycieczki składa się u dyrektora szkoły w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia.
 11. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce w dokumentacji szkoły lub w dokumentach rozliczeniowych rady rodziców, zwłaszcza jeżeli klasa korzystała z dofinansowania z funduszy Rady.
 12. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek w Gimnazjum w Psarach określa regulamin, który jest integralną częścią statutu szkoły.

 

Rozdział X

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 58

 1. Majątek szkoły jest mieniem komunalnym.
 2. Szkoła jest finansowana:
  1. z subwencji dla gminy na realizację zadań oświatowych,
  2. z budżetu gminy,
  3. z innych źródeł,
 3. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan rzeczowo - finansowy.
 4. Obsługę finansową prowadzi główny księgowy szkoły.

 

Rozdział XI

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 59

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 60

Ceremoniał szkolny.

 1. Szkoła ma własny sztandar, patrona, logo.
 2. Szkoła w każdym roku szkolnym obchodzi następujące uroczystości:
  1. Inauguracja roku szkolnego,
  2. Przyjęcie i ślubowanie uczniów klas pierwszych,
  3. Dzień Edukacji Narodowej,
  4. Dzień Patrona, Święto Niepodległości,
  5. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia,
  6. Dzień Ziemi,
  7. Dzień Dziecka i Dzień Sportu,
  8. Pożegnanie absolwentów i zakończenie roku szkolnego.
 3. Odświętny strój obowiązuje społeczność szkolną na uroczystościach i egzaminach szkolnych.

 

§ 61

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 62

 1. Nowelizacji i zmian statutu dokonuje rada pedagogiczna w formie uchwały po zaopiniowaniu zmian przez radę rodziców.
 2. O zmianach w statucie dyrektor szkoły powiadamia organa szkoły, organ nadzorujący i prowadzący.
 3. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.

 

§ 63

Postanowienia statutu obowiązują z chwilą ich uchwalenia.

 

§ 64

 1. Wychowawcy klas zapoznają swoich wychowanków oraz ich rodziców z zapisami niniejszego statutu na początku każdego roku szkolnego.
 2. Tekst jednolity statutu udostępniony jest społeczności szkolnej oraz rodzicom do wglądu w bibliotece szkolnej, sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

Aktualizacja 23 października 2016r.
na podstawie uchwały RP 23/2015/2016 z dnia 22.08.2016r.


Statut szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Procedury
Projekt edukacyjny
 
Copyright © 2002 mgr Katarzyna Nawrot Powrót