Home

Statut szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Procedury
Projekt edukacyjny

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE w GIMNAZJUM W PSARACH
  [Rozmiar: 7154 bajtów]
 1. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów
 2. Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego
 3. Procedura postępowania wobec przemocy domowej
 4. Procedury postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 5. Procedury postępowania w przypadku gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominające narkotyki
 6. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku substancji psychotropowych bądź alkoholu
 7. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku gdy, uczeń używa alkoholu lub narkotyków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia
 8. Procedury postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie narkotyki bądź alkohol
 9. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia poczucia bezpieczeństwa (bójka, pobicia)
 10. Procedury postępowania z dzieckiem, które zgłasza złe samopoczucie
 11. Zasady postępowania uczniów podczas przebywania na terenie szkoły


- 1 -

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA UCZNIA NA PALENIU PAPIEROSÓW

W przypadku, gdy nauczyciel na terenie szkoły przyłapie ucznia na paleniu papierosów powinien:

 1. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego.
 2. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny informują o zdarzeniu rodziców ucznia.
 3. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów pierwszy raz otrzymuje upomnienie, które zostaje przez niego podpisane i umieszczone w indywidualnej teczce ucznia.
 4. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów drugi raz otrzymuje uwagę do dziennika oraz kolejne upomnienie, które zostaje przez niego podpisane i umieszczone w indywidualnej teczce ucznia.
 5. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów trzeci raz zostaje zgłoszony na policję.


- 2 -

PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W GIMNAZJUM W PSARACH

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 44).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1054 z późniejszymi zmianami).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2001 r. Nr 131, poz. 1459).
Przedmiot kontroli spełniania obowiązku przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia. Ich obowiązkiem jest także powiadomienie gminy o ewentualnych zmianach adresu zamieszkania.
 2. Dyrektor Gimnazjum w Psarach kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, a w szczególności:
  1. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
  2. Kontroluje wykonywanie obowiązków rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu - dopełnienie przez rodziców czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz z regularnym uczęszczaniem przez dziecko do szkoły.
  3. Powiadamia organ gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego przez młodzież w wieku 16 - 18 lat, uczęszczającą do Gimnazjum w Psarach.
  4. Może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą na wniosek rodziców lub opiekunów. Dziecko, które ma spełniać obowiązek szkolny w gimnazjum uzawodowionym bądź też specjalnym musi mieć opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 3. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z późniejszymi zmianami). Po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego dyrektor szkoły na wniosek pedagoga szkolnego kieruje do rodziców (prawnych opiekunów) upomnienie z wyznaczeniem terminu. W przypadku niezastosowania się rodziców do wezwania, mimo upływu wyznaczonego w upomnieniu terminu, pedagog kieruje stosowne pismo na komisariat policji. W przypadku gdy interwencja policji nie przyniesie zamierzonych skutków, wówczas pedagog szkolny kieruje stosowne pismo do sądu.


- 3 -

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEMOCY DOMOWEJ

Podstawa prawna
ART. 109 K.R.O. - OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
ART. 120 K.R.O. - ZAWIESZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
ART. 111 K.R.O. - POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Procedury postępowania:
 1. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do:
  1. Powiadomienia pielęgniarki szkolnej, gdy dziecko ma obrażenia zewnętrzne,
  2. Powiadomienia pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.
 2. Pedagog szkolny lub wychowawca ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji.
 3. W przypadku powtarzających się sygnałów mogących świadczyć o przemocy, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny powiadamiają Sąd Rodzinny.
 4. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, musi być ostrożny w swych ocenach, kierować się zdrowym rozsądkiem, rozwagą i dyskrecją.
 5. Sygnały świadczące, wskazujące, że dziecko może być ofiarą przemocy:
  1. Powtarzające się obrażenia, ślady po uderzeniach, siniaki, poparzenia, pręgi na ciele, zadrapania,
  2. Zaniedbany wygląd,
  3. Nadmiernie agresywne zachowania,
  4. Wycofanie, bierność, nieśmiałość,
  5. Wstyd przed zdjęciem ubrania,
  6. Kłopoty w nauce,
  7. Kłopoty z apetytem i snem,
  8. Ssanie kciuka,
  9. Obgryzanie paznokci,
  10. Moczenie,
  11. Płaczliwość,
  12. Nadmierna zależność od dorosłych,
  13. Kłopoty w nauce,
  14. Strach przed dorosłymi,
  15. Trudności w utrzymaniu przyjaźni,
  16. Izolacja,
  17. Zaniżona samoocena,
  18. Problemy emocjonalne.
"DZIECKO NIE JEST PRYWATNĄ WŁASNOŚCIĄ RODZICÓW"


- 4 -

PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego a w przypadku ich nieobecności dyrektora szkoły.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy. Ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego, ale pod opieką innego nauczyciela, jeśli sam nie może przejąć opieki nad nim.
 3. Sam bądź za pośrednictwem innego nauczyciela kieruje ucznia do pielęgniarki szkolnej w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.
 4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 5. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 6. Dyrektor szkoły zawiadamia Komisariat Policji w Wojkowicach, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
 7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z tym dyrektor szkoły jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie policję.
 9. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga szkolnego.


- 5 -

PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYKI

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominającą wyglądem narkotyk powinien:
 1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
 2. Powiadamia o zaistniałym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 3. Pedagog próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należała (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych).
 4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany wezwać policję.
 5. Po przyjeździe policji dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga szkolnego.


- 6 -

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH BĄDŹ ALKOHOLU

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 228 z późniejszymi zmianami - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą).
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dz. U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).


- 7 -

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA.

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu i Dyrektorowi szkoły.
 2. Wychowawca bądź pedagog wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności, celem ustalenia przyczyn i okoliczności sięgania po środki odurzające.
 3. W przypadku potwierdzenia informacji (kiedy uczeń przyznaje się do picia alkoholu bądź zażywania narkotyków) zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wychowawca bądź pedagog szkolny proponują rodzicom i uczniowi skontaktowanie się z terapeutą ds. leczenia uzależnień.
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, bądź też szkoła wyczerpała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji policję (inspektora ds. nieletnich) lub sąd rodzinny.
 5. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
 6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga szkolnego.


- 8 -

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU, GDY NUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYKI BĄDŹ ALKOHOL

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominającą narkotyki, bądź też alkohol powinien podjąć następujące kroki:
 1. Nauczyciel zawiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca lub pedagog szkolny w obecności innej osoby w szkole (np. dyrektora, nauczyciela przedmiotu itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), a także innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.
 3. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 4. O swoich spostrzeżeniach dyrektor szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.
 5. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły po wezwaniu rodziców (prawnych opiekunów) wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga szkolnego.


- 9 -

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów (bójka, pobicie) jest zobowiązany do:
 1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.
  1. Rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary,
  2. Zgłosić fakt do wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego, a w przypadku ich nieobecności w szkole do dyrektora,
  3. Zaprowadzić ucznia do pielęgniarki szkolnej a w przypadku jej nieobecności udzielić poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy, jeżeli takiej wymaga.
 2. Wychowawca bądź pedagog szkolny przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym celem ustalenia przyczyn - konfrontacji zdarzenia.
 3. Wychowawca bądź pedagog szkolny natychmiast wzywa do szkoły rodziców uczniów (zarówno sprawcy jak i ofiary zdarzenia).
 4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwag do dziennika bądź też naganę wychowawcy klasy.
 5. Z rozmowy z uczniem i rodzicem pedagog szkolny sporządza notatkę, którą podpisuje zarówno uczeń jaki i rodzic, a następnie zapisuje fakt agresji w teczce indywidualnej agresora.
 6. W przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej dyrektor szkoły zgłasza sprawę agresji fizycznej na policję celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec agresora.


- 10 -

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM, KTÓRE ZGŁASZA ZŁE SAMOPOCZUCIE

Uczeń, który źle się czuje, powiadamia o tym fakcie nauczyciela.
 1. Nauczyciel kieruje ucznia do pielęgniarki szkolnej.
 2. Zadania pielęgniarki szkolnej:
  1. Wywiad z uczniem,
  2. Wstępne badanie,
  3. Wstępna diagnoza,
  4. Powiadomienie rodziców,
  5. Podanie leków bądź zlecenie konsultacji lekarskiej,
  6. W nagłych przypadkach wezwanie pogotowia.
 3. W przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej nauczyciel powiadamia rodziców ucznia.
 4. Podczas oczekiwania na przybycie rodziców, szkoła organizuje opiekę nauczyciela bądź pracownika obsługi nad uczniem w gabinecie lekarskim.
 5. W nagłych przypadkach dyrektor lub zastępca dyrektora podejmuje decyzję o wezwaniu pogotowia.
 6. Rodzic bezwzględnie zobowiązany jest do odebrania dziecka chorego ze szkoły.
 7. Jeżeli rodzic nie odbierze dziecka ze szkoły, dyrektor wzywa lekarza z POZ, który podejmuje decyzję o wezwaniu pogotowia lub pozwala na samodzielny powrót do domu


- 11 -

ZASADY POSTĘPOWANIA UCZNIÓW PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY

 1. Szkoła odpowiada za opiekę uczniów i bezpieczeństwo od 7:30 do odjazdu autobusu szkolnego oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Uczeń pozostaje pod opieką szkoły od momentu wejścia i wyjścia z budynku.
 3. Uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia od drugiej godziny lekcyjnej, oczekują po skończonych lekcjach na autobus szkolny lub mają "okienko" mają obowiązek zgłosić się do nauczyciela świetlicy szkolnej.
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela świetlicy uczeń ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela biblioteki.
 5. Uczeń objęty opieka świetlicy może korzystać z biblioteki i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) po uzyskaniu zgody nauczyciela świetlicy i biblioteki.
 6. Podczas zajęć świetlicowych i bibliotecznych nauczyciel obowiązkowo odnotowuje w dziennikach obecności uczniów.
 7. Nieobecności podczas obowiązkowych zajęć świetlicowych i bibliotecznych maja wpływ na ocenę zachowania.
 8. W szkole podczas lekcji obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania uczniów na korytarzach, w szatniach, na podwórku szkolnym, toaletach.
 9. Uczniowie mają całkowity zakaz przebywania na parkingu szkolnym.
 10. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej oraz nieuczęszczający na lekcje religii ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
  1. lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
  2. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
 11. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu lub przebywać na świetlicy (religia), jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
 12. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz religii po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
 13. O odwołanych zajęciach lub zastępstwach uczniowie powiadamiani są wyłącznie przez nauczycieli.
 14. Korzystanie z boisk szkolnych przez uczniów, którzy nie mają zajęć wychowania fizycznego w godzinach 7:30 - 15:00 jest całkowicie zabronione.


Statut szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Procedury
Projekt edukacyjny
Copyright © 2005
mgr Katarzyna Nawrot