Home

Statut szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Procedury
Projekt edukacyjny

REGULAMIN ORGANIZACJI I REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
  [Rozmiar: 7154 bajtów]
Załączniki:
 1. Kryteria oceny projektu edukacyjnego
 2. Karta pracy zespołu projektowego
 3. Karta oceny projektu
 4. Arkusz ewaluacji projektu
 5. Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

Opracowany na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U z 2010 r. nr 156 poz. 1046).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17)

 

§ 1

 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów lub wykraczać poza te treści albo mieć charakter międzyprzedmiotowy. Czas trwania projektów nie powinien przekroczyć sześciu miesięcy, w zależności od ich problematyki i stopnia trudności.
 4. Celem projektu jest kształceniu u uczniów:
  1. Odpowiedzialności za własne postępy;
  2. Podejmowanie grupowych pomysłów;
  3. Umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
  4. Rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
  5. Umiejętności stosowania teorii w praktyce;
  6. Rozwój samoorganizacji i kreatywności;
  7. Przygotowania do publicznych wystąpień;
  8. Naukę samodzielności i podejmowania aktywności;

§ 2

 1. Projekt realizowany jest przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych przypadkach jego realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do dnia publicznej prezentacji projektów w danym roku szkolnym.
 2. Uczeń bierze udział w realizacji jednego projektu edukacyjnego, którego temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3. Udział w projekcie, o którym mowa w ust. 2, nie wyklucza uczestnictwa w innych projektach realizowanych w Gimnazjum i. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach.
 4. Czas trwania projektu jest ustalony przez opiekuna zespołu.
 5. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.
 6. Na początku każdego roku szkolnego, w terminie do 30 września, wychowawca informuje uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
 7. Każdy nauczyciel Gimnazjum w terminie do 20 października ma obowiązek przygotowania i przedstawienia dyrektorowi szkoły co najmniej jednej propozycji projektu uczniowskiego.
 8. Koordynator projektów do 31 października przedstawia dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów (w terminie do 20 października).
 9. Opiekunem projektu może być jeden lub kilku nauczycieli.
 10. W terminie do 15 listopada opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, w czasie których udzielają wskazówek i odpowiadają na pytania.
 11. Proponowane tematy projektów udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i w bibliotece. W terminie do 15 listopada opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, w czasie których udzielają wskazówek i odpowiadają na pytania.
 12. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 listopada, wpisując się na listę przygotowaną przez opiekuna projektu i potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
 13. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności.
 14. W skład zespołu realizującego projekt może wchodzić od 4 do 10 uczniów, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe. W szczególnych przypadkach , za zgodą opiekuna projektu, liczebność zespołu może być inna.
 15. Nauczyciel nie powinien mieć pod opieką więcej niż 3 zespoły uczniowskie.
 16. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
 17. Nauczyciel nie powinien uczniowi odmówić sprawowania opieki nad jego projektem.

§3

 1. Koordynator projektów odpowiada za:
  1. Zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie ich list zbiorczej i przedstawienie jej radzie Pedagogicznej.
  2. Upowszechnienie informacji o realizowanych w danym roku szkolnym projektach.
  3. Monitorowanie stopnia realizacji projektów
  4. Organizację publicznej prezentacji projektów
  5. Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania na koniec roku szkolnego.
 2. Nauczyciel - opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
  1. Wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej oraz wykraczającej poza nią.
  2. Omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe.
  3. Założenie i prowadzenie karty projektu i innych dokumentów, o ile taka potrzeba zachodzi. Załącznik nr 2
  4. Prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt i udzielanie im wskazówek.
  5. Bieżące monitorowanie jego realizacji.
  6. Podsumowanie realizacji projektu po dokonaniu prezentacji
 3. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu.
  1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
  2. Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy dotyczących w szczególności wyboru tematu, monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu i przekazywanie informacji o wynikach monitoringu rodzicom (prawnym opiekunom). Rodzice potwierdzają podpisem wybór swojego dziecka.
  3. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.
  4. Dokonywania zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej.
  5. W przypadku, gdy uczeń z różnych przyczyn w określonym przez dyrektora terminie nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jednego z zespołów projektowych.
  6. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy wychowanek w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego.
 4. Nauczyciele nie będący opiekunami projektów przedmiotowych i międzyprzedmiotowego, współpracują z opiekunami, w zakresie konsultacji, realizacji i oceny projektu, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

  § 4

  1. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, podczas którego opiekun projektu wraz z zespołem uczniowskim ustalają między innymi:
   1. Cele szczegółowe projektu,
   2. Czas realizacji projektu,
   3. Etapy realizacji projektu
   4. Formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
   5. Podział zadań w zespole i zasady współpracy,
   6. Kryteria oceny projektu,
   7. Sposób prezentacji i podsumowania projektu, wpisując je do karty realizacji projektu.
  2. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela -opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela - opiekuna projektu.
  3. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
  4. Zakończenie i prezentacja projektów odbywa się do końca maja danego roku szkolnego.
  5. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:
   1. Konferencja naukowa połączona z wykładami;
   2. Forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
   3. Przedstawienie teatralne, inscenizacja;
   4. Książka, broszura, gazetka;
   5. Prezentacja multimedialna
   6. Model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
   7. Happening, marsz;
   8. Debata;
   9. Inna, za zgodą opiekuna.
  6. Prezentacje odbywają się w dniu "Nasze Projekty Edukacyjne", a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich realizowanych projektów, w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.
  7. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie, jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.
  8. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:
   1. Uczniowie,
   2. Rodzice(opiekunowie prawni) uczniów
   3. Osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu,
   4. Inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.
  9. Zaangażowanie ucznia w realizacje projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Gimnazjum.
  10. Oceny rezultatów projektu dokonuje opiekun projektu po zasięgnięciu opinii komisji powołanej przez dyrektora szkoły na czas prezentacji projektów. W skład komisji wchodzą: opiekun projektu, koordynator projektów, pedagog szkolny i nauczyciele obecni na prezentacji.
  11. Ocena publicznej prezentacji projektu uwzględnia wcześniej uzgodnione kryteria. Załącznik nr 1
  12. Ocena wystawiana jest odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
  13. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny cząstkowej do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu.
  14. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Na świadectwie pojawia się zapis: zwolniony z udziału w projekcie.

  § 5

  1. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca ukończenia przez ucznia nauki w gimnazjum.
  2. Dokumentacja projektu powinna zapewniać dyrektorowi, nauczycielowi oraz uczniom stały dostęp do informacji o stopniu realizacji projektu. Ma też służyć sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem projektu i jego zgodnością z regulaminem.
  3. Na dokumentację realizowanych projektów składa się:
   1. Lista projektów na dany rok szkolny (wraz z danymi prowadzonych)
   2. Karta pracy zespołu projektowego Załącznik nr 2
   3. Karta oceny projektu Załącznik nr 1
   4. Karta ewaluacji projektu Załącznik nr 3

  § 6

  1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę poza szkołą w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe)
  2. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące pojawić się podczas realizacji projektów edukacyjnych
  3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.


Statut szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Procedury
Projekt edukacyjny
Copyright © 2005
mgr Katarzyna Nawrot