Home

Statut szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Procedury
Projekt edukacyjny

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W PSARACH
 
Założenia programu - koncepcja wychowania


Wychowanie to harmonijny proces obejmujący całego człowieka, jego życie fizyczne, zdolności spostrzegania i kojarzenia, aktywność intelektualną, życie uczuciowo-emocjonalne, zdolność wyboru dobra i realizacji zamierzonych celów. Uznając, że wychowanie obok nauczania i kształcenia, jest integralnym elementem szkolnej edukacji, kierując się zasadami zawartymi w ustawie o systemie oświaty, a więc respektując chrześcijański system wartości i uniwersalne zasady etyki, przyjmując za jego nadrzędny cel rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju osobistego, przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich oparte na zasadach wolności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości. Działania wychowawcze szkoły obejmują wszystkich uczniów, zarówno tych, których zachowanie odbiega od norm, jak i pozostałych i nastawione są przede wszystkim na otwarcie ich na dobro, prawdę, piękno, na to, co wyraźnie przekracza przeciętną i zachęca do poszukiwania wzniosłych wartości i pozytywnych wzorców.

Nasza szkoła w swej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzać będzie do tego, aby jej uczniowie w szczególności:
 • Znajdowali w szkole warunki wszechstronnego rozwoju osobistego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym).
 • Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą i ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 • Mieli świadomość życiowej użyteczności edukacji szkolnej.
 • Stawali się coraz bardziej samodzielni i dojrzali w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym, i społecznym, godząc umiejętność dążenia do dobra własnego z dobrem innych, wolność własną z wolnością innych.
 • Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania życiowych celów i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 • Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postaw życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie w społeczności lokalnej i w państwie w duchu szacunku dla dziedzictwa kulturowego i patriotyzmu.
 • Przygotowali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwości doskonalenia się.
 • Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów.
 • Nie ulegali uzależnieniom, promowali zdrowy styl życia.
 • Czuli się bezpiecznie w szkole
Efektem wszechstronnych oddziaływań wychowawczych kształtujących osobowość ucznia stałoby się umiejętność wyszukiwania w tym, co niesie czas, tego co najwartościowsze oraz poczucie satysfakcji i radości z własnego rozwoju.

Za podstawowe warunki realizacji niniejszego programu wychowawczego przyjmujemy:
 • Personalizację, czyli widzenie człowieka i traktowanie ucznia jako podmiotu wychowania i kształcenia
 • Integrację wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności
 • Spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą a także z innymi instytucjami o charakterze wychowawczym

Wizja absolwenta gimnazjum


Absolwent gimnazjum orientuje się w otaczającym go świecie. Rozumie organizację życia społeczno - gospodarczego regionu i kraju. Posiada umiejętności doboru i korzystania z różnych źródeł wiedzy, sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami przetwarzania informacji. Potrafi porozumiewać się w podstawowym zakresie dwoma językami obcymi. Ma ukierunkowane zainteresowania, które pomagają mu w wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia się.

Jest odpowiedzialny i przewidujący konsekwencje swojego postępowania. Posiada rozwinięty krytycyzm umożliwiający mu selekcję treści medialnych. Odróżnia fikcję od świata realnego.

Rozumie zasady demokracji, współpracuje w grupie poszukując rozwiązań kompromisowych. Jest kontaktowy, ceni sobie przyjaźń.

Jest prawy i odróżnia dobro od zła w oparciu o system wartości obowiązujących w jego otoczeniu (dom, szkoła, parafia).

Jest samodzielny, respektuje przepisy bezpieczeństwa, unika zagrożeń, dostrzega i potrafi przeciwstawić się patologiom społecznym.

Docenia wartość rodziny, troszczy się o jej dobre imię, aktywnie włącza się w rozwiązywanie jej problemów. Okazuje życzliwość i pomoc jej członkom.

Szanuje Ojczyznę, jako dobro wspólne. Zachowuje odpowiednią postawę wobec symboli, obrzędów i tradycji narodowych oraz własnej szkoły. Dba o piękno mowy ojczystej.

Jest kulturalny i potrafi zachować się stosownie w szkole i poza nią, okazuje szacunek sobie i innym.

Jest tolerancyjny i ze zrozumieniem traktuje różnice między ludźmi wynikającymi z uzdolnień, różnych możliwości oraz odmienności kulturowych i religijnych.

Szanuje prawa człowieka i godność ludzką, które są uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Wie, że prawa człowieka są powszechne, niezbywalne, nienaruszalne, naturalne i niepodzielne.

Jest zainteresowany własnym rozwojem. Podejmuje samodzielnie, na miarę swoich możliwości, zadania, które wspierają jego rozwój osobowy.


Ceremoniał szkoły


W ramach pracy wychowawczej szkoła tworzy własny ceremoniał, na który składają się:
 • Opracowywany i zatwierdzany corocznie harmonogram imprez szkolnych związanych z kultywowaniem szacunku do tradycji narodowych i rodzinnych.
 • Tradycja szkoły, którą tworzą:
  • Sztandar
  • Patron szkoły
  • Logo szkoły
  • Barwy szkoły (biało - niebieskie)
  • Tableau - na koniec edukacji szkolnej
  • Folder promujący szkołę
  • Kronika szkoły
  • Strona internetowa o szkole.

WZOROWY UCZEŃ GIMNAZJUM W PSARACH


przestrzega postanowienia zawarte w statucie szkoły, obowiązujących regulaminach i innych dokumentach dotyczących życia szkoły a w szczególności:
 • wywiązuje się z obowiązków ucznia;
 • postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
 • dba o honor i tradycje szkoły;
 • dba o piękno mowy ojczystej;
 • godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • okazuje szacunek innym osobom, także poza szkołą;
 • dba o mienie szkolne i prywatne;
 • przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji, wulgarności;
 • uczęszcza regularnie na lekcje i na wybrane zajęcia pozalekcyjne, każdorazową nieobecność spowodowaną chorobą lub przyczyną równie ważną usprawiedliwia u wychowawcy
 • pracuje sumiennie i systematycznie - osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
 • regularnie i punktualnie uczęszcza do szkoły (łączna liczba nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych i spóźnień nie może przekroczyć 20; usprawiedliwienia mają być dostarczone w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły);
 • zawsze przynosi zeszyty, podręczniki, przybory szkolne;
 • zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (np. zwrot książek, podpisanych przez rodziców sprawdzianów, oddanie projektu, itp.);
 • postępuje uczciwie, jest prawdomówny
 • przejawia szacunek wobec symboli narodowych;
 • zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami moralnymi;
 • nie narusza godności innych osób;
 • swoja postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych;
 • troszczy się o zdrowie własne i innych;
 • nie opuszcza samowolnie terenu szkoły;
 • przestrzega regulaminu BHP pracowni oraz regulaminu wycieczek;
 • nie ulega nałogom czy uzależnieniom;
 • troszczy się o higienę i estetykę własną oraz otoczenia - jest zawsze czysty i stosownie ubrany (skromnie, nie wyzywająco, nie prowokująco; ubiera strój szkolny na co dzień i galowy na uroczystości szkolne), bez widocznego makijażu i przesadnej biżuterii, nie nosi kolczyków w innych widocznych częściach ciała niż uszy, emblematów lub negatywnych ideologii np.faszystowskiej;
 • właściwie reaguje w miarę możliwości na dostrzeżone przejawy zła;
 • aktywnie pracuje w samorządzie klasowym lub szkolnym;
 • uczestniczy w konkursach przedmiotowych;
 • reprezentuje klasę lub szkołę w zawodach sportowych,
 • uczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych; społecznych, religijnych, (np.parafialnych), naukowych, artystycznych (np.chór);
 • pomaga koleżankom i kolegom oraz innym potrzebującym osobom;
 • pracuje konsekwentnie nad przezwyciężeniem swoich niedostatków i braków wiedzy.

M I S J A   S Z K O Ł Y
NASZA SZKOŁA JEST NOWOCZESNA I OTWARTA DLA WSZYSTKICH.

TU MOŻESZ ZDOBYWAĆ WIEDZĘ,

ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA I ZDOLNOŚCI

ORAZ PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI.
Wartości duchowe urzeczywistniane podczas realizacji programu wychowawczego.


Program wychowawczy szkoły nakierowany jest na naturalne wydobywanie walorów personalnych młodego człowieka oraz kulturowe kształtowanie jego walorów społecznych, ale i doktrynalne urabianie walorów obywatelskich młodego człowieka, a więc wychowanie moralne, etyczne i polityczne, nakierowane na wszechstronny rozwój młodego człowieka w jego trójjedni (czyli człowieka jako osoby, ludzkiej - istoty, społecznej - obywatela), ze względu na istotne współuczestniczenie w życiu: rodzinnym, społecznym i państwowym. Realizując zadania programu pragniemy urzeczywistniać następujące wartości duchowe:
 • Dobro moralne
 • Samodzielność
 • Wiara w siebie
 • Uczciwość
 • Zaufanie
 • Szacunek
 • Godność
 • Sprawiedliwość
 • Odwaga cywilna
 • Odpowiedzialność
 • Przyjaźń
 • Miłość
 • Tolerancja
 • Honor
Zadania wychowawcze

I . Wskaźnik: Uczeń dba o swój intelektualny rozwój.
Urzeczywistniane wartości duchowe:
Samodzielność, Wiara w siebie, Odpowiedzialność, Szacunek,
Godność, Tolerancja
L.p. Zadanie Kryteria Termin / Odpowiedzialni Uwagi
1 Inspirowanie do podejmowania działań mających na celu wzbogacanie wiedzy uczniów z różnych dziedzin życia
 • szkoła organizuje i prowadzi zajęcia pozalekcyjne,
 • nauczyciele motywują i przygotowują uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i imprezach środowiskowych,
 • szkoła przygotowuje uczniów do korzystania z biblioteki publicznej i szkolnej oraz wykorzystania informacji multimedialnej,
 • uczniowie biorą udział w wycieczkach przedmiotowych, tematycznych do różnych instytucji kulturalnych,
 • szkoła stwarza możliwość redagowania gazetek szkolnych,
 • nauczyciele opracowują zbiór najlepszych prac uczniowskich i publikacji,
 • uczniowie uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, konferencjach, debatach,
 • nauczyciele kształtują u uczniów postawę poszanowania cudzej własności intelektualnej oraz właściwego korzystania z zasobów Internetu
Cały rok
Dyrektor szkoły
Wszyscy nauczyciele
2 Kształtowanie umiejętności kulturalnego komunikowania się  Szkoła organizuje:
 • lekcje wychowawcze
 • zajęcia wychowania do życia w rodzinie
 • zajęcia warsztatowe z komunikacji werbalnej
 • Uczniowie redagują artykuły do gazetek Szkolnych,
 • Szkoła realizują Szkolny Program Profilaktyki
 • Szkoła realizuje rządowy program "Bezpieczna +"
 • Szkoła dba o propagowanie kultury języka,
 • Szkoła uczy sposobów porozumiewania się w grupie
Na bieżąco

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
Nauczyciele i uczniowie
Pracownicy szkoły
Nauczyciel świetlicy
3 Upowszechnianie czytelnictwa
 • Udział w spotkaniach z autorami organizowanymi przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Psarach.
 • Udział w lekcjach bibliotecznych.
 • Czytanie fragmentów lektur podczas j. polskiego
 • Rozmowy na zajęciach j. obcych o kulturze i literaturze danego kraju.
 • Rozpowszechnianie czytelnictwa poprzez realizowanie projektów edukacyjnych
 • Zajęcia z wychowawcą,

Nauczyciele biblioteki
j.polskiego
j.obcych
opiekunowie projektów
II . Wskaźnik: Uczeń żyje w grupie, akceptuje i rozumie
siebie i innych, okazuje szacunek sobie i innym, jest kulturalny
Urzeczywistniane wartości duchowe:
Przyjaźń, Odpowiedzialność, Tolerancja, Szacunek, Odwaga cywilna
L.p. Zadanie Kryteria Termin / Odpowiedzialni Uwagi
1 Integracja społeczna uczniów gimnazjum
 • Szkoła organizuje Dni Otwarte
 • Szkoła organizuje zajęcia integracyjne, wycieczki integracyjne, dyskoteki szkolne, wycieczki krajoznawcze, zawody sportowe
 • Społeczność szkolna przestrzega ustalonego ceremoniału szkolnego
 • Szkoła bierze udział w szkolnych i środowiskowych imprezach okolicznościowych
Na bieżąco

Dyrektor szkoły
Pedagog szkolny
Wszyscy nauczyciele
2 Kształtowanie postaw tolerancji.  Szkoła organizuje:
 • zajęcia warsztatowe na lekcjach wychowawczych
 • zajęcia wychowania do życia w rodzinie
 • lekcje religii
 • zajęcia z pedagogiem szkolnym
 Szkoła współpracuje:
 • z Domem Dziecka
 • ze szkołami z zagranicy
 Szkoła:
 • kształtuje świadomość zagrożeń wynikających z braku tolerancji - lekcje historii i WOS-u
Cały rok

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie
Katecheci
Dyrektor szkoły
Nauczyciele historii i WOS-u
3 Kształtowanie postaw koleżeńskich, rozwijanie poczucia solidarności  Szkoła organizuje:
 • pomoc koleżeńską
 • zajęcia warsztatowe (na lekcjach wychowawczych)
 • zajęcia świetlicowe
 • zajęcia wychowania do życia w rodzinie
 • zajęcia bibliotecznez
 • zajęcia z pedagogiem szkolnym
 • wycieczki klasowe
Uczniowie należą do Szkolnego Klubu Wolontariatu
Cały rok

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie
Nauczyciele biblioteki
Nauczyciele świetlicy
4 Wyposażenie uczniów w zasób wiedzy na temat kultury osobistej i zasad kulturalnego zachowania się  Szkoła organizuje:
 • warsztaty na lekcjach wychowawczych
 • zajęcia wychowania do życia w rodzinie
 • apele
 • pogadanki
 • wycieczki
 • dyżury
Cały rok

Wszyscy nauczyciele
Pedagog szkolny
III . Wskaźnik: Uczeń dąży do zdobycia umiejętności
rozwiązywania konfliktów
Urzeczywistniane wartości duchowe:
Szacunek, Godność, Tolerancja, Dobro moralne, Odwaga cywilna,
Zaufanie
L.p. Zadanie Kryteria Termin / Odpowiedzialni Uwagi
1 Kształtowanie umiejętności wychodzenia z sytuacji konfliktowych bez stosowania przemocy
 • zajęcia w ramach godzin wychowawczych
 • zajęcia w ramach wychowania do życia w rodzinie
 • Zajęcia z pedagogiem szkolnym na temat bezkonfliktowego rozwiązywania problemów
Cały rok

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
2 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Nauczyciele organizują i prowadzą:
 • Warsztaty, pogadanki, zajęcia z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas
Cały rok

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
3 Wypracowanie umiejętności oceniania własnych zachowań, empatii i opierania się naciskom ze strony rówieśników Nauczyciele prowadzą i organizują:
 • zajęcia w ramach godzin wychowawczych
 • zajęcia w ramach wychowania do życia w rodzinie
 • zajęcia z pedagogiem szkolnym
 • apele szkolne
Cały rok

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie
Dyrektor szkoły
4 Poznawanie metod mediacji i jej etapów
 • organizowane są warsztaty na lekcjach wychowawczych
 • nauczyciele pomagają uczniom w rozwiązywaniu konfliktów
 • w szkole działa SU i rzecznik praw ucznia
 • współpraca z Sądem Rodzinnym
Cały rok

Wychowawcy klas
Nauczyciele przedmiotów
Opiekun SU
Katecheci
Pedagog szkolny
5 Przestrzeganie praw człowieka i dziecka
 • pogadanki podczas lekcji wychowawczych
 • realizacja tematyki praw i obowiązków podczas lekcji wosu
Cały rok

Dyrektor szkoły
Wszyscy nauczyciele
Pedagog szkolny
6 Propagowanie szacunku dla ludzi i dla siebie, kształtowanie postaw prospołecznych
 • pogadanki i warsztaty podczas lekcji wychowawczych
 • uczniowie biorą udział w Szkolnym Klubie Wolontariatu
 • spektakle lub własne inicjatywy uczniów
Cały rok

Wszyscy nauczyciele
Pedagog szkolny
IV . Wskaźnik: Uczeń ma poczucie więzi ze szkołą, regionem, narodem,
kulturą i tradycją; odkrywa wspólne europejskie korzenie.
Uczeń wykazuje szacunek wobec symboli narodowych, zna strukturę państwa
i obowiązki obywatela państwa polskiego.
Urzeczywistniane wartości duchowe:
Patriotyzm, Tolerancja, Odwaga cywilna
L.p. Zadanie Kryteria Termin / Odpowiedzialni Uwagi
1 Poznanie dorobku kulturowego własnego środowiska rodzinnego i społecznego
 • nauczyciele prowadzą pogadanki i warsztaty na lekcjach wychowawczych
 • uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych
 • organizowane są wycieczki do: muzeum lub do innych obiektów kulturalnych i historycznych
 • nauczyciele realizują odpowiednią tematykę lekcji WOS i historii
 • szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym i motywuje uczniów do udziału w lokalnych inicjatywach kulturalnych
Na bieżąco

Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
Nauczyciele historii i Wos-u

Wg harmonogramu


Dyrektor szkoły
2 Kształtowanie umiejętności określenia własnej tożsamości regionalnej i narodowej  Szkoła organizuje:
 • uroczyste apele z okazji ważnych świąt państwowych,
 • Dzień Patrona
 • Uczniowie przygotowują projekty i prezentacje dotyczące najważniejszych dla Polski wydarzeń i postaci historycznych
 • Nauczyciele dbają o kształtowanie u uczniów postawy szacunku dla symboli narodowych
 • nauczyciele realizują wybrane zagadnienia z zakresu tematyki historii i wos ,np. znajomość Konstytucji RP
Cały rok

Wychowawcy klas
Dyrektor szkoły
3 Poznawanie cech i warunków otaczającego środowiska przyrodniczego
 • szkoła bierze udział w akcji "Sprzątanie świata"
 • szkoła bierze udział w akcji "Dzień Ziemi"
 • nauczyciele organizują wycieczki ekologiczne
 • szkoła podnosi świadomość ekologiczną uczniów,
 • szkoła dba o kształtowanie u uczniów postawy szacunku dla przyrody
 • uczeń stosuje i przestrzega w życiu codziennym zachowań proekologicznych
Cały rok

Nauczyciel biologii
Nauczyciel chemii
Nauczyciele geografii
Wychowawcy klas
Nauczyciel świetlicy
4 Aktywność społeczna ucznia
 • szkoła organizuje "Dni otwarte" dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
 • szkoła organizuje prace społeczne na rzecz szkoły
 • uczniowie reprezentują szkołę w konkursach i zawodach
Cały rok

Dyrektor szkoły
Nauczyciele
przedmiotów
5 Kultywowanie ceremoniału szkoły
 • szkoła organizuje uroczyste akademii z okazji świąt państwowych
 • uczniowie dbają o odświętny strój
 • uczniowie i nauczyciele dbają o dekoracje szkoły
 • uczniowie przejawiają szacunek dla tradycji szkoły
Wg harmonogramu

Wszyscy nauczyciele
6 Realizacja projektów międzynarodowych
 • uczniowie aktywnie wypełniają obowiązki związane z programami/projektami
 • uczniowie korespondują z młodzieżą z innych krajów
 • uczniowie biorą udział w wycieczkach i wyjazdach związanych z realizacją projektów międzynarodowych, podczas których doskonalą swoje umiejętności językowe
cały rok

nauczyciele
dyrektor szkoły
7 Promowanie nauki języków obcych
 • organizacja warsztatów językowych dla uczniów szkół podstawowych terenu gminy Psary (języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego )
 • organizacja warsztatów językowych za granicą
 • nauczyciele organizują konkursy przedmiotowe
 • zapraszanie wolontariuszy z krajów UE
 • wycieczki zagraniczne, klasowe
 • działalność Klubu Europejskiego
cały rok

zespół przedmiotowy j.obce
8 Promowanie szkoły i nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • nawiązuje współpracę ze szkołami wszystkich poziomów w gminie poprzez organizacja wspólnych imprez, zawodów, konkursów, otwartych dni dla uczniów szkół podstawowych
 • nawiązuje współpracę z instytucjami, organizacjami kulturalno-oświatowymi na terenie gminy
 • Uczestniczy w imprezach kulturalnych na terenie gminy, współpracuje z parafiami
 • organizuje imprezy integrujące rodziców np. bal karnawałowy


dyrektor szkoły
wszyscy nauczyciele
V . Wskaźnik: Uczeń postępuje świadomie i zgodnie
z zasadami higieny i bezpieczeństwa oraz nie ulega
uzależnieniom
Urzeczywistniane wartości duchowe:
Odpowiedzialność, Odwaga cywilna, Tolerancja, Uczciwość, Szacunek
L.p. Zadanie Kryteria Termin / Odpowiedzialni Uwagi
1 Wyrabianie nawyków związanych z higieną i troską o własne zdrowie psychiczne i fizyczne  Nauczyciele organizują:
 • zajęcia w grupach klasowych
 • projekcje filmów tematycznych
 • spotkanie z higienistką szkolną
 • zajęcia z pedagogiem szkolnym
 • apele
 • pogadanki nt bezpieczeństwa
 • spektakle lub inicjatywy dotyczące tematyki zdrowia psychicznego i fizycznego
 • uczniowie biorą udział w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy
Na bieżąco

Pedagog szkolny
Pielęgniarka szkolna
Wychowawcy klas
Nauczyciel świetlicy
2 Przygotowanie uczniów do życia w świecie dorosłych poprzez wskazywanie różnych aspektów życia wraz z jego zagrożeniami  Szkoła organizuje:
 • imprezy i lekcje z zakresu profilaktyki zagrożeń (spotkania z policjantem)
 • projekcje filmów tematycznych
 • zajęcia zawodoznawcze
 • warsztaty z pedagogiem szkolnym
 • wyjazdy do Zakładu Karnego i Sądu Rejonowego
Cały rok

Pedagog szkolny
Wychowawcy klas
3 Przeciwdziałanie agresji i przemocy
 • nauczyciele podejmują i realizują zadania i działania wg opracowanego Szkolnego Programu Profilaktyki
 • Realizacja programu "Bezpieczna +"
 • szkoła uczy radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania problemów.
Wg programu

Pedagog szkolny
Wychowawcy klas
Nauczyciel świetlicy
4 Uwrażliwianie wychowanków na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią
 • nauczyciele przeprowadzają pogadanki, apele
 • nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami szkoły, poszczególnych pracowni przedmiotowych i kompleksu sportowego
Wrzesień

Opiekunowie pracowni
pedagog szkolny
Wychowawcy klas
Nauczyciel świetlicy
5 Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych w zakresie bezpieczeństwa
 • Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa.
 • Promowanie problematyki bezpieczeństwa w szkole.
 • Systematyczne monitorowanie poziomu poczucia bezpieczeństwa.
 • zajęcia w ramach godzin wychowawczych
Cały rok

dyrektor szkoły
pedagog szkolny wychowawcy klas>
6 Promowanie zdrowego stylu życia  Szkoła organizuje:
 • spotkanie z higienistką szkolną
 • pozalekcyjne zajęcia i imprezy rekreacyjno - sportowe
 • zajęcia w ramach godzin wychowawczych
 • projekcje filmów
 • zajęcia z pedagogiem szkolnym
 • międzyszkolne zawody sportowe
 • udział w akcjach ogólnopolskich
Cały rok

Wychowawcy klas
Nauczyciele wychowania fizycznego
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
7 Zapoznanie uczniów z problematyką uzależnień i ich konsekwencjami (narkomania, dopalacze, alkoholizm, nikotynizm, komputery, leki)
 • zajęcia warsztatowe i pogadanki na godzinach wychowawczych
 Szkoła organizuje:
 • spotkanie z policjantem
 • spotkanie z pielęgniarką szkolną
 • projekcje filmów tematycznych
 • współpracę z Punktem Konsultacyjnym w Psarach
 • współpracę z PPP w Będzinie
 • współpraca z psychologiem
 • organizuje muzyczne programy profilaktyczne, spektakle profilaktyczne
Na bieżąco

Pedagog szkolny
Pielęgniarka szkolna
Wychowawcy klas
8 Udział w akcjach charytatywnych, promowanie wolontariatu
 • • uczniowie biorą udział w WOŚP
 • uczniowie biorą udział w WOŚP
 • założenie Szkolnego Klubu Wolontariatu
cały rok

Pedagog szkolny
Wszyscy nauczyciele
VI . Wskaźnik: Uczeń świadomie określa drogi prowadzące
do przyszłego zawodu
Urzeczywistniane wartości duchowe:
Wiara w siebie, Samodzielność, Odpowiedzialność, Umiejętność
podejmowania decyzji
L.p. Zadanie Kryteria Termin / Odpowiedzialni Uwagi
1 Przygotowanie ucznia do właściwej oceny własnych predyspozycji zawodowych  Szkoła organizuje:
 • zajęcia w ramach godzin wychowawczych
 • zajęcia zawodoznawcze
 • uczniowie wypełniają karty zainteresowań i uzdolnień, ankiety
II semestr

Pedagog szkolny
Wychowawcy klas III
nauczyciele zawodoznawstwa
2 Zapoznanie uczniów z zawodami i wymaganiami koniecznymi do wykonywania danego zawodu
 • uczniowie biorą udział w cyklu zajęć z pedagogiem szkolnym
 • zajęcia zawodoznawcze,
 • Wyjazdy zawodoznawcze
 • nauczyciele przeprowadzają pogadanki na lekcjach wychowawczych
 • szkoła tworzy SzOK - Szkolny Ośrodek Kariery
 • nauczyciele na poszczególnych przedmiotach w czasie lekcji realizują tematykę związaną z zawodoznastwem
II semestr

Pedagog szkolny
nauczyciele zawodoznawstwa
Wychowawcy klas
3 Wskazywanie uczniom możliwości zdobycia zawodu czy wyboru szkoły ponadgimnazjalnej
 • uczniowie uczestniczą w "Dniach otwartych" w szkołach ponadgimnazjalnych
 • uczniowie biorą udział w Targach Edukacyjnych organizowanych na terenie szkoły
 • uczniowie biorą udział zajęciach z pedagogiem szkolnym
 • zajęcia zawodoznawcze.
marzec - maj

Pedagog szkolny
Wychowawcy klas
nauczyciele zawodoznawstwa


Współpraca z rodzicami:


 • Stopień realizacji potrzeb rodziców w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych - ankieta, rozmowy z rodzicami i Radą Rodziców./ul>

  Ewaluacja

Cel Sposób ewaluacji Termin Odpowiedzialny
Uczeń dba o swój rozwój intelektualny
 • Analiza uczestnictwa uczniów w konkursach, wycieczkach, koncertach i zajęciach pozalekcyjnych
 • Analiza ocen klasyfikacyjnych i ocen z zachowania
 • monitoring zachowania uczniów podczas zajęć i przerw pod kątem kulturalnego komunikowania się
 • Analiza realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów
 • Monitoring kart czytelniczych
 • Analiza dziennika biblioteki
 • Analiza tematyki godzin wychowawczych
 • Analiza dokumentacji projektów edukacyjnych
Czerwiec
Czerwiec
Maj
Koniec semestru
Wychowawcy klas
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
Wychowawcy klas
Nauczyciele dyżurujący
Pedagog szkolny
Nauczyciele biblioteki, świetlicy
Opiekunowie projektów
Uczeń żyje w grupie, akceptuje i rozumie siebie i innych, okazuje szacunek sobie i innym; jest kulturalny
 • Rozmowy z uczniami i nauczycielem świetlicy
 • Analiza zachowań uczniów podczas uroczystości szkolnych
 • analiza dokumentacji Szkolnego Klubu Wolontariatu
Na bieżąco
Czerwiec
Koniec semestru
Na bieżąco
Wychowawca,
Opiekun SU
Dyrektor
Opiekun SU
Wychowawca
Pedagog szkolny
Dyrektor szkoły
Uczeń dąży do zdobycia umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • rozmowy z wychowawcami klas na temat zachowań uczniów
 • ankiety dotyczące przemocy, agresji wśród uczniów
  analiza dokumentacji Szkolnego Klubu Wolontariatu
Czerwiec
Kwiecień
Pedagog szkolny
Uczeń ma poczucie więzi ze szkołą, regionem, narodem, kulturą i tradycją; odkrywa wspólne europejskie korzenie
 • Analiza uczestnictwa uczniów w uroczystościach gimnazjalnych
 • Analiza uczestnictwa uczniów w wycieczkach szkolnych i zagranicznych
 • ocena aktywności społecznej uczniów
Koniec semestru
Czerwiec
Czerwiec
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
Uczeń postępuje świadomie i zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa oraz nie ulega uzależnieniom
 • ankieta na temat uzależnień
 • rozmowa z pielęgniarką szkolną
 • analiza wypadkowości wśród uczniów
 • monitoring bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych
 • analiza dokumentacji wyjazdów
 • analiza przeprowadzonych działań zawartych w programie "Bezpieczna +"
Marzec
Maj
Na bieżąco
Pedagog szkolny
Dyrektor szkoły
Nauczyciele wychowania fizycznego
Uczeń świadomie określa drogi do przyszłego zawodu
 • ocena świadomości wyboru dalszej drogi kształcenia
 • analiza dokumentacji wyjazdów
  losy absolwentów
Styczeń
Marzec
Maj
Wrzesień
Wychowawcy klasy
Pedagog szkolny
Dyrektor szkoły
Nauczyciele zawodoznawstwa


Statut szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Procedury
Projekt edukacyjny
Copyright © 2005
mgr Katarzyna Nawrot