Home

Statut szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Procedury
Projekt edukacyjny

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
 
Szkolny program profilaktyki


"Może warto zastanowić się nad prostym faktem że w życiorys człowieka wpisana jest i łagodność i agresja i żeby ograniczyć zakres oddziaływania tej ostatniej trzeba skuteczniej rozwijać tę pierwszą już od narodzenia aż po egzamin dojrzałości - życzliwej mądrej gdzie miłość jest najwyższym dobrem a ona się rodzi ze spojrzenia gestu mowy - tak z mowy - bo słowo potrafi łagodzić sprzyjać temu drugiemu dopowiadać dopisywać czynami nieustanne dążenie do dobra"
( Irena Conti )
Wstęp


Szkolny program profilaktyki został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół w oparciu o dokonaną wstępną diagnozę problemów szkoły mając na uwadze czynniki które chronią i podwyższają ryzyko.

Identyfikacja w szkole niepokojących zjawisk w sferze zachowania uczniów skłoniła do opracowania programu profilaktycznego.

W celu zdiagnozowania i zanalizowania zaistniałej sytuacji wychowawczej przeprowadzono wśród uczniów i rodziców badania ankietowe.

Określenie problemu występującego w szkole


Z obserwacji uczniów, przeprowadzonych wywiadów, analizy ankiet i dokumentacji szkolnej (protokoły RP, zeszyty spostrzeżeń o uczniach, dziennika pedagoga szkolnego) wynika, iż problem w naszej szkole stanowią:
 • trudności z respektowaniem dyscypliny szkolnej oraz agresywne zachowania uczniów,
 • nieznajomość (lub niestosowanie) zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • niski poziom kultury słowa u uczniów ( stosowanie wulgaryzmów, agresja słowna,)
 • uleganie uzależnieniom (palenie tytoniu, próby spożywania alkoholu, dopalaczy oraz narkotyzowania się),
 • uleganie uzależnieniu od komputera, głośnego słuchania muzyki poprzez słuchawki oraz używania telefonu komórkowego,
 • niewłaściwe zachowania podczas kibicowania.
Próba teoretycznego wyjaśnienia istoty obserwowanego problemu


Przemiany ustrojowo- kulturowe zachodzące w Polsce w ciągu ostatnich lat zaowocowały kryzysem wartości, odrzuceniem autorytetów i wzorców. Powstałe w ten sposób pustka i chaos najboleśniej dotknęły młodzież, która pozbawiona często wsparcia w rodzinie, buduje własny system wartości, przyjmuje poglądy i modele zachowania popularne w grupie rówieśniczej. Naturalna potrzeba akceptacji ze strony rówieśników oraz lęk przed odrzuceniem skłaniają nastolatka do poddawania się presji rówieśniczej.

Młody człowiek wnosi do szkoły cząstkę środowiska, w którym żyje i wychowuje się a także rozpowszechniane przez mass media zachowania aspołeczne, agresywne i buntownicze wieku młodzieńczego, które są źródłem negatywnych wskazówek. Dlatego- skoro uczniowie spędzają w szkole większość swojego czasu - tak ważne jest, aby szkoła dawała możliwość wyrównania braków środowiskowych i nauczenia się ogłady i kultury towarzyskiej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych. Obcowanie z ludźmi zobowiązuje bowiem do znajomości i przestrzegania reguł dobrego wychowania. Życzliwość, wzgląd na otoczenie, uprzejmość i opanowanie powinny stać się drugą naturą człowieka, a powszechnie przyjęte dobre formy - nawykiem, bez których nie można się obyć.

Celem pracy szkoły jest nie tylko nauczanie, ale także wychowanie. Działania profilaktyczne stanowią wyspecjalizowaną część działalności wychowawczej. Dlatego konstruując niniejszy program profilaktyczny zadbano o jego zgodność i spójność z misją szkoły, jej programem wychowawczym oraz programami nauczania poszczególnych przedmiotów.

Cele i zadania szkolnego programu profilaktycznego


Przyjęte w programie profilaktycznym zadania skierowane są do wszystkich uczestników procesu wychowawczego tj. uczniów, nauczycieli i rodziców.
W odróżnieniu od programów dydaktycznych program profilaktyczny musi być realizowany przez wszystkich nauczycieli. Stają się oni nie tylko realizatorami, ale również uczestnikami programu, stąd potrzeba poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie. Drugim adresatem oddziaływań programu są rodzice. Wiedza uzyskiwana przez dzieci w szkole musi być wspierana i umacniana poza murami placówki. Dlatego rodzice- partnerzy szkoły w wychowaniu młodzieży muszą być także partnerami w realizacji programu profilaktycznego.

Szkolny program profilaktyczny ma na celu:
 • kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich.
 • ukazanie szkodliwości środków zmieniających świadomość oraz budzenie aspiracji życiowych i przeciwdziałanie bierności społecznej.
 • kształcenie umiejętności, dzięki którym uczeń:
  • odkryje swoje mocne strony oraz te obszary, które należy usprawnić w zakresie:
   • odpowiedzialności za własne zachowania społeczne i słowa
   • kształtowania umiejętności wyrażania przeżywanych emocji
  • będzie potrafił przeciwstawić się naciskowi grupy
  • pozna sposoby bezkonfliktowego rozwiązywania problemów
  • będzie umiał rozpoznawać niewłaściwe postawy oraz reagować na przejawy przemocy i agresji
  • uświadomi sobie korzyści płynące ze znajomości zasad kulturalnego zachowania się i poprawnego posługiwania się językiem
  • nie będzie ulegał uzależnieniom
 • wspomaganie rodziców w ich zasadniczej roli pierwszych wychowawców.
 • promowanie zdrowego stylu życia.
 • Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa w szkole.
Oddziaływania skierowane do rodziców w trakcie realizacji programu profilaktycznego obejmować będą dostarczanie informacji na temat instytucji specjalistycznych, do których można się zwrócić w przypadku pojawienia się problemów związanych z agresywnym i nieakceptowanym społecznie zachowaniem młodzieży.

W ramach programu profilaktycznego szkoła współpracuje z:
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Psarach
 • Policją
 • Sądem Rejonowym w Będzinie
 • Zakładem Karnym w Wojkowicach
 • Domem Dziecka
 • placówkami kulturalnymi (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Gminna, teatr)
Odpowiedzialnymi za realizację programu są:
 • dyrektor szkoły
 • pedagog szkolny
 • nauczyciel świetlicy
 • nauczyciele biblioteki
 • wychowawcy
 • pozostali nauczyciele

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU


Działania na rzecz uczniów


L.p. Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Wskaźniki Kryteria Uwagi
1 Zajęcia z klasami dotyczące kształtowania i rozwijania umiejętności społecznych cały rok wychowawcy, pedagog szkolny
 • Szkoła organizuje dla uczniów zajęcia w zakresie umiejętności społecznych
 • Uczeń rozumie istotę presji grupy rówieśniczej i nabywa umiejętności przeciwstawiania się jej
 • Pedagog szkolny prowadzi z uczniami warsztaty na temat komunikowania się, asertywności i empatii
 • Nauczyciele - wychowawcy na godzinach wychowawczych prowadzą z uczniami zajęcia i pogadanki na temat samooceny i samodyscypliny
2 Współpraca szkoły ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Sądem Rodzinnym, kuratorami oraz Policją cały rok wychowawcy, pedagog szkolny
 • Szkoła zapewnia uczniom kontakt ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Policji
 • Zmniejsza się liczba zachowań negatywnych wśród uczniów
 • Uczniowie potrafią zadbać o własne bezpieczeństwo
 • Pedagog szkolny organizuje spotkania uczniów z policjantami dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich
 • Nauczyciele zapoznają uczniów z mechanizmami powstawania zachowań agresywnych
 • Pedagog szkolny i wychowawcy klas prowadzą z uczniami warsztaty, pogadanki i zajęcia na temat umiejętnego rozwiązywania konfliktów bez użycia siły, kształtowania umiejętności przeciwstawiania się naciskowi grupy rówieśniczej, rozwijania umiejętności bezpiecznego rozładowania złości
3 Zawieranie z młodzieżą kontraktów dotyczących reguł współżycia społecznego IX- X Wychowawcy
Nauczyciel świetlicy
Pedagog szkolny
 • Nauczyciele zawierają z uczniami kontrakty dotyczące reguł współżycia społecznego
 • Nauczyciel wspólnie z grupą uczniów tworzy kontrakt nauczyciel-uczeń
 • Uczniowie podpisują stworzone kontrakty
 • Uczniowie dostosowują się do zasad zawartych w kontrakcie
 • Samorząd uczniowski wraz z opiekunami współpracuje w tworzeniu regulaminów szkolnych
4 Tworzenie czytelnych zasad dyscypliny szkolnej IX - X wychowawcy, pedagog szkolny, wszyscy nauczyciele
 • Szkoła tworzy zasady dyscypliny szkolnej
 • Nauczyciele modyfikują istniejący system oceny z zachowania uczniów
 • Szkoła tworzy jasne kryteria nagród i kar
 • Nauczyciele konsekwentnie egzekwują obowiązki szkolne uczniów
 • Pedagog szkolny na bieżąco współpracuje z rodzicami i policją w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego przez uczniów
 • Szkoła ściśle przestrzega szkolnych procedur kontroli realizacji obowiązku szkolnego
 • Samorząd uczniowski wraz z opiekunami opracowuje model "wzorowego ucznia"
 • Pedagog szkolny i wychowawcy klas prowadzą rozmowy dyscyplinujące z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze
1 raz w miesiącu dyrektor szkoły
 • Organizowanie apelu informacyjno - dyscyplinującego
5 Udział w różnorodnych konkursach i imprezach promujących kulturę języka i zachowania cały rok nauczyciele humaniści
 • Szkoła bierze udział w konkursach i imprezach, które mają na celu promowanie kultury języka ojczystego i właściwego zachowania się młodego Polaka
 • Gminny Konkurs Ortograficzny "Mistrz ortografii"
 • Inne konkursy o zasięgu od gminnego do ogólnopolskiego
6 Wskazywanie korzyści płynących z umiejętności poprawnego posługiwania się językiem cały rok pedagog szkolny, wszyscy nauczyciele
 • Szkoła kładzie nacisk na umiejętność poprawnego posługiwania się językiem ojczystym
 • Zmniejsza się częstotliwość używania przez uczniów niekulturalnego słownictwa
 • Szkoła współpracuje z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie orientacji zawodowej
 • Pedagog szkolny oraz nauczyciel zawodoznawstwa podczas zajęć z uczniami wskazuje na atrakcyjność zawodów wymagających wysokiej kultury języka
 • Szkoła stosuje ciągłe upomnienia i kary w przypadku uczniów używających wulgarnego słownictwa.
7 Pomoc w wyrównywaniu braków językowych cały rok nauczyciele świetlicy, poloniści,
bibliotekarze
 • Szkoła pomaga uczniom wyrównywać braki językowe
 • Nauczyciele organizują dla uczniów zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Nauczyciele-poloniści na lekcjach języka polskiego wykonują z uczniami ćwiczenia słownikowe wzbogacające język
 • Pracownicy szkoły na bieżąco zwracają uczniom uwagę na poprawność wypowiedzi
 • Nauczyciele biblioteki zachęcają uczniów do korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej
8 Bezwzględne reagowanie na wszelkie przejawy negatywnych zachowań społecznych uczniów cały rok Dyrektor szkoły pedagog szkolny, wszyscy nauczyciele nauczyciel świetlicy
 • Szkoła reaguje na wszelkie przejawy negatywnych zachowań uczniów
 • Wychowawcy klas, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły prowadzą z uczniami rozmowy dyscyplinujące w przypadku negatywnego zachowania ucznia.
 • Pedagog szkolny i wychowawcy klas wskazują uczniom właściwe wzorce postępowania.
 • Pedagog szkolny prowadzi z uczniami warsztaty na temat zachowań asertywnych, agresywnych i uległych.
 • Wychowawcy klas prowadzą z uczniami pogadanki na temat autorytetów wśród dzisiejszej młodzieży.
 • Szkoła organizuje dla młodzieży warsztaty dot. profilaktyki zachowań agresywnych wśród młodzieży.
 • Pedagog szkolny organizuje dla uczniów klas II wyjazdy do Sądu Rejonowego w Będzinie. Uczniowie biorą udział w rozprawach sądowych dot. prawa karnego. Uczniowie biorą również udział w prelekcja prowadzonych przez sędziego.
 • Pedagog szkolny organizuje dla uczniów klas III wyjazdy do Zakładu Karnego w Wojkowicach. Uczniowie biorą udział w prelekcjach prowadzonych przez pracowników zakładu oraz są przez nich oprowadzani po całym obiekcie.
9 Uczenie umiejętnego korzystania z mediów cały rok Nauczyciele j. polskiego, informatyki i biblioteki, wychowawcy
 • Szkoła uczy umiejętnego korzystania z mediów.
 • Uczeń potrafi korzystać z zasobów multimedialnych
 • Współpraca z kinem i teatrem
 • Korzystanie z zasobów centrum multimedialnego.
 • Pedagog szkolny prowadzi z uczniami zajęcia na temat cyberprzemocy
 • Pedagog szkolny organizuje dla uczniów spotkanie z policją na temat cyberprzemocy
 • Szkoła organizuje dla młodzieży warsztaty na temat bezpiecznego poruszania się w sieci.
10 Wskazywanie na szkodliwości środków uzależniających cały rok Wychowawcy, Pedagog szkolny Nauczyciel świetlicy
 • Szkoła uświadamia młodzieży szkodliwość środków uzależniających
 • Zmniejsza się liczba uczniów ulegających uzależnieniom
 •  Pedagog szkolny i wychowawcy klas prowadzą warsztaty i pogadanki na temat środków uzależniających (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy, e-papierosy), ich szkodliwości, kolejnych etapów prowadzących do uzależnienia oraz możliwości wyjścia z nałogu
 • Nauczyciele informatyki oraz wychowawcy klas prowadzą pogadanki na temat uzależnienia od komputera, głośnego słuchania muzyki i nadmiernego stosowania telefonów komórkowych
 • Współpraca z Punktem Konsultacyjnym w Sarnowie w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja programu "Trzeźwość, młodość to twoja przyszłość". Warsztaty z młodzieżą na temat uzależnień z pracownikiem Centrum Uzależnień w Katowicach.
 • Ścisłe przestrzeganie szkolnych procedur postępowania nauczycieli w przypadku przejawów demoralizacji uczniów
11 Organizowanie imprez o charakterze antyuzależnieniowej cały rok Pedagog szkolny
 • Szkoła organizuje i bierze udział w rozmaitych imprezach i spotkaniach o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień
 • Pedagog szkolny organizuje spektakle i koncerty profilaktyczne
12 Organizowanie czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia cały rok Wychowawcy, Nauczyciele w - f
 • Szkoła organizuje uczniom czas wolny
 • Nauczyciele w-fu organizują zawody i rozgrywki sportowe oraz SKS
 • Nauczyciele - wychowawcy organizują różnorodne wycieczki i wyjazdy do kina, teatru, opery i inne
 • Nauczyciele przedmiotów organizują kółka zainteresowań według potrzeb uczniów
 • Świetlica rozwija zainteresowania artystyczne, manualne i sportowe poprzez różnorodne zajęcia
 • Świetlica realizuje wybrane zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń
 • Świetlica organizuje gry i zabawy: dydaktyczne, zespołowe i sportowo - rekreacyjne
13 Kontrola osób wchodzących do szkoły cały rok Woźna  
Wszyscy nauczyciele
 • Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom podczas pobytu w szkole
 • Systematyczny monitoring uczniów zwalniających się ze szkoły (ewidencja zwolnień z podpisem wychowawcy)
 • Kontrola osób wchodzących na teren szkoły
 • Ograniczenie wypuszczania uczniów w trakcie lekcji, kontrolowanie czasu nieobecności
 • Niewypuszczanie uczniów na boisko szkolne w czasie krótkich przerw
 • Wprowadzić zakaz sprzedaży w sklepiku szkolnym po dzwonku dla uczniów ze względu na notoryczne spóźnianie się na lekcje
14 Realizacja rządowego programu "Bezpieczna +" Dyrektor szkoły
Pedagog szkolny
Wszyscy nauczyciele
Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom podczas pobytu w szkole Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:
 • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
 • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
 • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
 • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
15 Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych w zakresie bezpieczeństwa cały rok Pedagog
 • Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa
 • Promowanie problematyki bezpieczeństwa w szkole
 • Systematyczne monitorowanie poziomu poczucia bezpieczeństwaDziałania na rzecz rodziców


L.p. Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Wskaźniki Kryteria Uwagi
1 Poinformowanie o celach i założeniach Szkolnego Programu Profilaktyki IX-X wychowawcy klas
 • Szkoła zapoznaje rodziców ze Szkolnym Programem Profilaktyki
 • Nauczyciele - wychowawcy na pierwszym zabraniu z rodzicami przekazują informacje o celach i założeniach Szkolnego Programu Profilaktyki
2 Poradnictwo wychowawcze dla rodziców cały rok wychowawcy, pedagog szkolny
 • Szkoła współpracuje z rodzicami w kwestiach wychowawczych
 • Wychowawcy na zebraniach z rodzicami przekazują informacje o sytuacji szkolnej dziecka
 • Wychowawcy organizują dyżury dla rodziców w wyznaczonych terminach.
 • Indywidualne rozmowy z pedagogiem szkolnym dotyczące zachowania się ucznia.
 • Pozyskiwanie rodziców do współpracy w celu pogłębiania spójności oddziaływań wychowawczych ze strony domu i szkoły
 • Sugerowanie przeprowadzenia badań w poradni psychologiczno - pedagogicznej
3 Indywidualizacja spotkań z rodzicami raz w semestrze wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny
 • Szkoła organizuje indywidualne spotkania z rodzicami
 • Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu a także pedagog szkolny organizują spotkania typu rodzic - uczeń - nauczyciel, które są dobrym sposobem na rozwijanie u uczniów samodzielności i samokontroli
4 Spotkania rodziców ze specjalistami raz w semestrze pedagog szkolny
 • Szkoła organizuje spotkania rodziców z różnymi specjalistami np. psychologiem, policja itp.
 • Szkoła organizuje prelekcje dotyczące sposobów radzenia sobie z problemami dorastającej młodzieży, bezpiecznego korzystania z Internetu, uzależnień (dopalaczy) oraz odpowiedzialności karnej za nieletnie dzieci.
5 Włączenie rodziców w działania zmierzające do podnoszenia dyscypliny szkolnej cały rok wychowawcy, pedagog szkolny
 • Szkoła włącza rodziców do działań podnoszących dyscyplinę wśród młodzieży
 • Udział rodziców w dyskotekach, zabawach, komersach i wycieczkach szkolnych
6 Diagnoza raz w semestrze pedagog szkolny wychowawcy
 • Szkoła diagnozuje rodziców
 • Wychowawcy na zebraniu z rodzicami przeprowadzają z nimi ankiety diagnozująceDziałania na rzecz nauczycieli


L.p. Zadania do realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Wskaźniki Kryteria Uwagi
1 Szkolenia Rady Pedagogicznej cały rok dyrektor szkoły
 • Szkoła organizuje szkolenia Rady Pedagogicznej
Szkoła prowadzi szkolenia w zakresie:
 • pogłębiania wiedzy psychologicznej
 • rozwijania umiejętności wychowawczych
 • przybliżania zagadnień związanych z profilaktyką
2 Tworzenie silnego zespołu wychowawczego cały rok wszyscy pracownicy szkoły
 • Rada Pedagogiczna jest silnym zespołem wychowawczym
 • Konsekwentne przestrzeganie procedur postępowania nauczycieli w przypadku przejawów demoralizacji uczniów ze szczególnym uwzględnieniem palenia papierosów na terenie szkoły
 • Nauczyciele konsekwentnie egzekwują od uczniów obowiązujące reguły postępowania
3 Poszukiwanie i pozyskiwanie sprzymierzeńców cały rok wszyscy nauczyciele
 • Szkoła pozyskuje sprzymierzeńców do działań na rzecz podnoszenia poziomu kultury słowa i zachowania uczniów
 • Szkoła współpracuje z teatrem, GOK-iem oraz Biblioteką Gminną
 • Szkoła wprowadza nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się szczególnie wzorowym zachowaniem
4 Doskonalenie umiejętności nauczycieli cały rok wszyscy nauczyciele
 • Nauczyciele doskonalą metody pracy wychowawczej
 • Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie metodyki pracy wychowawcy klasowego oraz dyscypliny w klasie szkolnej w kontekście zachowań młodziezy
5 Wspieranie rozwoju nauczycieli cały rok dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele
 • Szkoła wspiera rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli
 • Edukacja prawna nauczycieli w zakresie problemów młodzieży
 • Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobów podejmowania wczesnej interwencji
 • Zespoły samokształceniowe
 • Udział w konferencjach przedmiotowych
 • Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne oraz doskonalące
6 Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela cały rok dyrektor szkoły, nauczyciele biblioteki
 • Szkoła wzbogaca warsztat pracy nauczycieli
 • Doposażenie biblioteki w fachowe materiały i publikacje
 • Utworzenie biblioteki multimedialnej
 • Wyposażenie szkoły w fachowy sprzęt komputerowy
 • Wykorzystywanie środków audiowizualnych


Dokumentowanie:


Działania z zakresu realizacji szkolnego programu profilaktyki będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym, dzienniku pedagoga szkolnego, biblioteki i świetlicy.
Rozszerzenie programu profilaktyki stanowią opracowane scenariusze lekcji wychowawczych i zajęć profilaktycznych jednolite dla całej szkoły.


Ewaluacja:


Harmonogram diagnozowania i monitorowania problemów szkoły:

Początek każdego semestru - diagnoza problemu,
XII, V - monitorowanie i badanie poziomu działań
VI - opracowanie raportu.

Narzędzia ewaluacji stanowią:
 1. Obserwacje zachowań uczniów podczas przerw, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez szkolnych, zawodów sportowych, dowozu uczniów oraz wycieczek.
 2. Analiza uwag uczniów.
 3. Ankiety
 4. Rozmowy, wywiady.
 5. Notatki służbowe pedagoga szkolnego.

Odpowiedzialni za ewaluację:
 1. Diagnoza i monitorowanie:
  • Dyrektor szkoły
  • Pedagog szkolny
  • Nauczyciele - wychowawcy.
 2. Opracowanie raportu:
  • Dyrektor szkoły
  • Pedagog szkolny


Statut szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Procedury
Projekt edukacyjny
Copyright © 2005
mgr Katarzyna Nawrot