Home

Statut szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Procedury
Projekt edukacyjny

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W PSARACH
  [Rozmiar: 7154 bajtów]
Nasz cel


zapewnienie uczniom bezpiecznego i przyjaznego środowiska gwarantującego rozwój na miarę ich indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Misja GimnazjumNASZA SZKOŁA JEST NOWOCZESNA I OTWARTA DLA WSZYSTKICH.

TU MOŻESZ ZDOBYWAĆ WIEDZĘ,

ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA I ZDOLNOŚCI

ORAZ PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI.


Wizja absolwenta gimnazjum


Absolwent gimnazjum orientuje się w otaczającym go świecie. Rozumie organizację życia społeczno - gospodarczego regionu i kraju. Posiada umiejętności doboru i korzystania z różnych źródeł wiedzy, sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami przetwarzania informacji. Potrafi porozumiewać się w podstawowym zakresie dwoma językami obcymi. Ma ukierunkowane zainteresowania, które pomagają mu w wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia się.

Jest odpowiedzialny i przewidujący konsekwencje swojego postępowania. Posiada rozwinięty krytycyzm umożliwiający mu selekcję treści medialnych. Odróżnia fikcję od świata realnego.

Rozumie zasady demokracji, współpracuje w grupie poszukując rozwiązań kompromisowych. Jest kontaktowy, ceni sobie przyjaźń.

Jest prawy i odróżnia dobro od zła w oparciu o system wartości obowiązujących w jego otoczeniu (dom, szkoła, parafia).

Jest samodzielny, respektuje przepisy bezpieczeństwa, unika zagrożeń, dostrzega i potrafi przeciwstawić się patologiom społecznym.

Docenia wartość rodziny, troszczy się o jej dobre imię, aktywnie włącza się w rozwiązywanie jej problemów. Okazuje życzliwość i pomoc jej członkom.

Szanuje Ojczyznę, jako dobro wspólne. Zachowuje odpowiednią postawę wobec symboli, obrzędów i tradycji narodowych oraz własnej szkoły. Dba o piękno mowy ojczystej.

Jest kulturalny i potrafi zachować się stosownie w szkole i poza nią, okazuje szacunek sobie i innym.

Jest tolerancyjny i ze zrozumieniem traktuje różnice między ludźmi wynikającymi z uzdolnień, różnych możliwości oraz odmienności kulturowych i religijnych.

Szanuje prawa człowieka i godność ludzką, które są uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Wie, że prawa człowieka są powszechne, niezbywalne, nienaruszalne, naturalne i niepodzielne.

Jest zainteresowany własnym rozwojem. Podejmuje samodzielnie, na miarę swoich możliwości, zadania, które wspierają jego rozwój osobowy.Cele koncepcji pracy

 1. Doskonalenie jakości pracy szkoły, dążenie do stałego rozwoju i spełnienia poziomu wymagań wobec szkoły określonych przez prawo oświatowe
 2. Podnoszenie i unowocześnianie poziomu dydaktycznego
 3. Zapewnienie każdemu uczniowi niezbędnych warunków do jego rozwoju w przyjaznym i bezpiecznym środowisku
 4. Przygotowanie absolwenta gimnazjum do życia w społeczeństwie, podejmowania świadomych wyborów i planowania dalszej edukacji
 5. Poprawa efektów kształcenia
 6. Tworzenie środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne, jednoznaczne, akceptowane przez społeczność szkolną zasady
 7. Sprawne i twórcze zarządzanie szkołą


DZIAŁANIA W OBSZARACH PRACY SZKOŁY


 
Edukacja, wychowanie, bezpieczeństwo

Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem różnych metod Analiza wyników z wykorzystaniem narzędzi pomiaru dydaktycznego

Analiza EWD

Analiza porównawcza
Przewodniczący zespołów przedmiotowych


K.Nawrot

Przewodniczący zespołów przedmiotowych
Wrzesień
Opracowywanie i wdrażanie wniosków z analizy egzaminów, monitorowanie ich wdrażania Opracowywanie wniosków z analiz egzaminów

Zapoznawanie członków rady pedagogicznej z wnioskami

Wdrażanie wniosków poprzez ewaluację planów nauczania, stosowanie różnych metod nauczania

Monitorowanie wdrażania wniosków
Przewodniczący zespołów przedmiotowych
Wszyscy nauczyciele
Przewodniczący zespołów przedmiotowych
Dyrektor
Wrzesień

Na bieżąco
II, VI
Doskonalenie umiejętność pomiaru dydaktycznego oraz jego analizy Udział nauczycieli w szkoleniach

Organizowanie WDN w zakresie doskonalenia umiejętności analizowania wyników

Uzyskiwanie certyfikatów egzaminatorów OKE,

Praca w charakterze egzaminatora
Dyrektor

Nauczyciele
Zgodnie z planem doskonalenia
Prawidłowa realizacja podstawy programowej Prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego

Opracowywanie i ewaluacja programów nauczania

Korelacja międzyprzedmiotowa

Właściwy wybór podręczników i dobór pomocy dydaktycznych

Monitorowanie realizacji podstawy programowej
Dyrektor


Nauczyciele


Przew. zespołów przedmiotowych

Nauczyciele


dyrektor
Wrzesień


Wrzesień, czerwiec


Na bieżąco

czerwiec, wrzesień

styczeń, czerwiec
Indywidualizacja procesu kształcenia Dostosowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających i wyrównawczych, nauczania indywidualnego

Stała współpraca szkoły z PPP, domem rodzinnym, DD w Sarnowie
Dyrektor
Pedagog szkolny


Dyrektor
Pedagog
Na bieżąco
Systematyczne diagnozowanie osiągnięć i umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej Bieżąca i systematyczna kontrola postępów uczniów, analiza postępów

Przeprowadzanie testów diagnozujących przez cały cykl nauki oraz egzaminów próbnych w kl.III

Analiza wyników testów, opracowywanie wniosków, wdrażanie wniosków do realizacji na przedmiotach
Nauczyciele, Pedagog, wychowawca klasy


Przew. zespołów przedmiotowychPrzew. zespołów przedmiotowych
Nauczyciele
Na bieżącoWg harmonogramu
Motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w wewnętrznych i zewnętrznych formach aktywności edukacyjnej Diagnoza potrzeb i zainteresowań uczniów

Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych

Opracowywanie programów i projektów

Prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny dla uczniów

Ewaluacja aktywności uczniów poprzez obserwację zajęć i kontrolę dzienników
Dyrektor
Pedagog
Nauczyciele

Dyrektor
Czerwiec, wrzesień
Cały rok

Wg harmonogramu
Budowanie miłej i życzliwej atmosfery pracy szkoły Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami, pracownikami szkoły i dyrektorem,

Podejmowanie działań w celu integracji uczniów, pracowników szkoły i rodziców (wspólne organizowanie imprez, udział w uroczystościach szkolnych – wigilia, wycieczki, apele, komers i inne),
Wszyscy pracownicy szkoły Cały rok
Propagowanie i respektowanie norm społecznych Konsekwentna realizacja zadań wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki przez wysokie podmioty szkoły

Analiza skuteczności realizowanych zadań

Popularyzowanie właściwych postaw

Doskonalenie umiejętności wychowawczych
Wszyscy pracownicy

Pedagog, dyrektor,
zespoły ewaluacyjne

Wszyscy pracownicy szkoły


Nauczyciele
Cały rok

Czerwiec


Cały rok
Prowadzenie diagnoz sytuacji wychowawczej Systematyczna analiza sytuacji wychowawczej szkoły poprzez obserwację zachowań uczniów, ankiety, analizę zapisów w zeszytach zastrzeżeń, wywiady pedagoga z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów Pedagog Wrzesień
Styczeń
Czerwiec
Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów Opracowanie i przestrzeganie procedur postępowania w różnych sytuacjach

Właściwe reagowanie na zagrożenia i niewłaściwe zachowania uczniów

Stała współpraca nauczycieli z pedagogiem i pedagoga z instytucjami wspierającymi szkołę w pracy wychowawczej
Pedagog szkolny,
wszyscy pracownicy szkoły


Wszyscy pracownicy szkoły
Wg potrzebNa bieżąco

 


Procesy zachodzące w szkole lub placówce

Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
Ewaluacja koncepcji pracy szkoły Modyfikowanie koncepcji pracy szkoły zgodnie z obowiązującym prawem i potrzebami szkoły Dyrektor
zespoły nauczycielskie
Koniec roku szkolnego
Upowszechnianie koncepcji pracy wśród uczniów i rodziców Włączanie nauczycieli, uczniów i rodziców do analizy i modyfikowania zapisów koncepcji

Badanie stopnia akceptacji koncepcji pracy szkoły

Publikowanie koncepcji pracy na stronie internetowej szkoły i BIP-ie
Dyrektor
Zespół ewaluacyjny


Administrator strony internetowej

II semestr


Na bieżąco
Opracowywanie ciekawej oferty edukacyjnej Bieżący monitoring wdrażanych programów nauczania

Wdrażanie nowatorskich rozwiązań programowych

Dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, możliwości i zainteresowań uczniów

Ewaluacja oferty edukacyjnej
Dyrektor
Nauczyciele

Zespół ewaluacyjny
Na bieżąco


Czerwiec
Zespołowe planowanie i organizowanie procesów edukacyjnych Zespołowe przygotowywanie diagnoz procesów edukacyjnych, opracowywanie i wdrażanie wniosków

Planowanie procesów edukacyjnych w zespołach przedmiotowych

Współpraca zespołów z doradcami metodycznymi

Udział nauczycieli w szkoleniach, warsztatach i samokształcenie, wymiana doświadczeń
Przew. zespołów przedmiotowych Sierpień - wrzesień
na bieżąco
Wspieranie i motywowanie uczniów w procesie uczenia się Przestrzeganie zasad WSO

Monitorowanie osiągnięć uczniów

Zastosowanie dziennika elektronicznego do bieżącego komunikowania rodzicom i uczniom postępów w nauce

Stosowanie przez nauczycieli różnych sposobów motywowania uczniów do nauki.

Kontrola przestrzegania zasad WSO

Motywowanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach i zawodach
Nauczyciele

Wychowawcy, pedagog


Nauczyciele

Dyrektor


Nauczyciele
Na bieżąco
Kształtowanie postaw uczniów Diagnoza potrzeb uczniów i rodziców w zakresie działań wychowawczych

Systematyczna realizacja zadań wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

Skuteczne oddziaływania wychowawcy klasowego

Bieżące reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów

Prowadzenie zajęć profilaktycznych

Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, opracowanie planu działań promujących czytelnictwo na wszystkich przedmiotach

Motywowanie uczniów do udziału w wolontariacie

Propagowanie pożądanych postaw poprzez prezentowanie dobrego przykładu przez wszystkich pracowników szkoły

Diagnoza skuteczności działań wychowawczych
Zespół ewaluacyjnyWszyscy pracownicy
Wychowawcy


Wszyscy pracownicyPedagog


wszyscy nauczyciele,
nauczyciele biblioteki
Nauczyciele


Wszyscy pracownicy
Pedagog
Sierpień - wrzesieńna bieżąco
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Opracowywanie indywidualnych planów nauczania na podstawie analizy opinii i orzeczeń PPP

Indywidualizacja procesów nauczania

Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i nauczania indywidualnego

Monitorowanie działań nauczycieli związanych z indywidualizacją procesu edukacyjnego
PedagogNauczyciele


Dyrektor
Wg potrzebWg potrzeb


Wg harmonogramu

 


Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym

Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
Współpraca z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w środowisku Badanie potrzeb, oczekiwań i możliwości współpracy ze środowiskiem

Popularyzowanie wśród uczniów działań GOK

Organizacja lekcji bibliotecznych, konkursów, warsztatów i prelekcji wspólnie z GBP

Udział w programach profilaktycznych, koncertach, debatach organizowanych przez OPS

Współpraca z OPS w celu rozwiązywania problemów uczniów z rodzin patologicznych i ubogich

Organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym
Dyrektor


Nauczyciel bibliotekiPedagog


nauczyciele
Na bieżąco


Zgodnie z harmonogramem
Na bieżąco
Wg kalendarza imprez
Promowanie ciekawych ludzi z otaczającego środowiska Wykorzystywanie przykładów ludzi sukcesu do kształtowania umiejętności planowania swojej kariery na zajęciach zawodoznawczych Doradca zawodowyDoradca zawodowy
Wg programu nauczania
Podejmowanie działań służących pożytkowi lokalnej społeczności Organizacja i udział w akcjach charytatywnych

Udział w akcjach „Sprzątania Świata” i „Dnia Ziemi”

Współorganizacja ekologicznych seminariów,

Wyjazdy na spartakiadę leśną

Poznawanie form ochrony przyrody na terenie ścieżki edukacyjnej w Smoleniu
Dyrektor


D. Laskowska


D. Laskowska, nauczyciele klas I
Wg potrzeb


Wg harmonogramu
Monitorowanie losów absolwentów Stworzenie bazy danych o losach absolwentów

Współpraca z gminą w zakresie spełnienia obowiązku nauki przez absolwentów

Organizacja spotkań z absolwentami

Wprowadzenie na stronie szkoły kącika absolwenta

Wykorzystanie portali internetowych do kontaktu z absolwentami.

Promowanie wyróżniających się absolwentów
Dyrektor

Administrator strony


Dyrektor
Na bieżąco
Promowanie szkoły w środowisku Promowanie działań i osiągnięć szkoły na stronie internetowej

Eksponowanie działań i osiągnięć na korytarzach szkolnych

Umieszczanie artykułów o działaniach szkoły w lokalnej prasie

Udział uczniów w zewnętrznych imprezach kulturalnych

Organizacja Dni Otwartych szkoły

Informowanie rodziców o działaniach szkoły na spotkaniach z wychowawcami
Administrator strony


Nauczyciel świetlicyDyrektor

wychowawcy
Na bieżąco

Marzec- kwiecień


Wg harmonogramu zebrań
Aktywizowanie rodziców i włączanie ich w pracę Udział rodziców w tworzeniu programów wychowawczych i profilaktyki

Organizowanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla rodziców

Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły

Organizowanie wspólnych imprez kulturalnych służących pozyskiwaniu dodatkowych funduszy
DyrektorPedagog, dyrektor
Wrzesień, czerwiec


Na bieżąco

 


Zarządzanie szkołą lub placówką

Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z prawem oświatowym i Statutem Szkoły Tworzenie i monitorowanie spójności dokumentów, na których opiera się praca szkoły Dyrektor na bieżąco
Zespołowa praca nauczycieli Systematyczne spotkania w zespołach przedmiotowych w celu wspólnego planowania i analizowania efektów wszelkich podejmowanych działań Przewodniczący zespołów przedmiotowych Wg harmonogramu
Prowadzenie nadzoru pedagogicznego Opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego

Powoływanie zespołów ewaluacyjnych w celu prowadzenia ewaluacji

Omawianie wniosków z ewaluacji na posiedzeniach rady pedagogicznej Wykorzystywanie wniosków z ewaluacji do planowania działań
Dyrektor wrzesień, czerwiec
Kształtowanie potencjału kadrowego Sprawne funkcjonowanie sekretariatu, miła i profesjonalna obsługa interesantów,

Podnoszenie kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły,

Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, motywowanie do działań sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego, ukierunkowywanie na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji,
Dyrektor na bieżąco
Wyposażenie szkoły, unowocześnianie pracy szkoły Wyposażanie sal lekcyjnych w tablice interaktywne i sprzęt komputerowy

Wdrażanie platformy edukacyjnej i e-lerningowego nauczania

Prowadzenie dziennika elektronicznego

Bieżące doposażenie w pomoce naukowe

Systematyczna poprawa estetycznego wyglądu pomieszczeń szkoły i otoczenia

Unowocześnianie zaplecza sportowego
Dyrektor na bieżąco
Współpraca z organem prowadzącym oraz instytucjami wspierającymi działalność szkoły w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych Efektywna realizacja budżetu szkoły

Realizacja projektów unijnych Poszukiwanie sponsorów.
Dyrektor na bieżąco

 

Podstawa opracowania koncepcji:

Oczekiwania uczniów i ich rodziców na podstawie rozmów, wywiadów, ankiet Dokumenty zawierające normy i standardy jakości pracy szkoły
 1. Ustawa o systemie oświaty
 2. Karta Nauczyciela
 3. Statut szkoły
 4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego
 5. Standardy wymagań egzaminacyjnych
 6. Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego

 
Ewaluacja koncepcji

Corocznie:
 1. Diagnoza stanu faktycznego,
 2. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego.Statut szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Procedury
Projekt edukacyjny
Copyright © 2005
mgr Katarzyna Nawrot